Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekonomie a finance (0311TA0500310000)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomie a finance (N0311A050031)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  90 / 111

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu:

   Specializace:

   • Centrální bankovnictví a finanční regulace;
   • Finanční trhy a datová analýza;
   • Bankovnictví a podnikové finance;
   • Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

   Volba specializace probíhá u zápisu ke studiu.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem magisterského programu Ekonomie a finance je připravit odborníky v oblasti ekonomie a financí, kteří jsou obeznámeni se současným stavem ekonomické a finanční teorie a zároveň jsou schopni provádět aplikovanou ekonomickou analýzu v oblasti své užší specializace. Studium je určeno absolventům bakalářského studia, resp. jeho ekvivalentu, případně i absolventům vysokoškolského studia tohoto či blízkého oboru, kteří mají zájem o prohloubení znalostí v oboru ekonomie a financí.

   Program obsahuje povinné předměty: pokročilá mikroekonomie, makroekonomie a ekonometrie. Dále program nabízí volbu jedné ze čtyř specializací:

   1. Centrální bankovnictví a finanční regulace;

   2. Finanční trhy a datová analýza;

   3. Bankovnictví a podnikové finance;

   4. Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví

   Každá ze specializací obsahuje daný počet povinně-specializačních předmětů klíčových pro danou specializaci. Studenti tak mají možnost věnovat se v detailu a uceleně celé řadě oblastí, např. monetární ekonomii a finančním trhům, makroekonomickému modelování, finanční ekonometrii, oceňování aktiv, bankovnictví, podnikové ekonomii a financím, datové analýze podniků a sektorů, veřejným financím, hospodářské politice, ekonomii zdravotnictví, ekonomii trhu práce či rozvojové ekonomii.

   Předměty v programu jsou vyučovány v anglickém jazyce, který je hlavním oborovým jazykem ekonomie na celém světě. Předměty navštěvují výměnní a hostující studenti z desítek univerzit po celém světě. Program dále pravidelně nabízí předměty hostujících profesorů z Evropy, Spojených států a Austrálie, včetně předměty profesorů z Oxfordu, Princetonu, Sydney či Toronta. Program byl již v roce 2013 přijatý do programu CFA Institute University Recognition od společnosti CFA Institute, který je globálním poskytovatelem profesního vzdělání ve finančním sektoru.

   Vysoká úroveň kurzů a náročné požadavky na závěrečnou práci připravují studenty na práci v pozicích, které mají vysoké nároky na zpracování dat a ekonomickou analýzu, a dále umožňují absolventům přejít na kvalitní doktorské programy v oblastech ekonomie a financí na předních evropských univerzitách.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Integrovaný test z angličtiny, matematiky, mikroekonomie a makroekonomie.

   Výuka v magisterském programu Ekonomie a finance probíhá v angličtině, proto je test z angličtiny součástí přijímací zkoušky.

   Celkový maximální počet bodů je 100, z toho 30 bodů z angličtiny, 30 bodů z matematiky, 20 bodů z mikroekonomie a 20 bodů z makroekonomie.

   Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny a zároveň neabsolvovali žádný vysokoškolský studijní program akreditovaný v českém jazyce, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 14. 5. 2022.

   Informace o rozsahu výuky příslušných předmětů lze získat na internetové adrese http://ies.fsv.cuni.cz/ v sekci Zájemci o studium/Přijímací řízení.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí určí děkanka podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 6. 2022 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podávání přihlášek od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

   V rámci tohoto přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

   V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s Opatřením rektorky č. 16/2022.

   Přihlášení do studijního programu probíhá ve dvou krocích:

   1. krok: registrace - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376

   2. krok: podání elektronické přihlášky

   Datum ústní části zkoušky: od 25. 8. 2022 do 9. 9. 2022.

   Náhradní termín ústní části zkoušky: od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022.

    

   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Povinné přílohy přihlášky:

   a) kopie diplomu prokazujícího ukončené bakalářské nebo magisterské studium (pokud nelze, stačí čestné prohlášení);

   b) transcript známek a studijních výsledků z předchozího vysokoškolského studia, s neoficiálním překladem do angličtiny (stačí dodat i bez oficiálního potvrzení univerzity nebo formou čestného prohlášení); 

   c) CV v angličtině;

   d) motivační dopis v angličtině;

   e) doklad ověřující znalost angličtiny cca na úrovni B2 – absolvování zkoušky z angličtiny, absolvování kurzů v předchozím vzdělání v angličtině, diplom maturitní zkoušky či čestné prohlášení.

    

   Kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Přijímací komise posoudí předložené dokumenty a ohodnotí je 0-100 body. Struktura bodů je následující: 

   a) výsledky předchozího studia (0-50 bodů);

   b) motivace k dalšímu studiu (0-30 bodů);

   c) jazykové znalosti AJ (0-20 bodů).

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, resp. program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2021/2022 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkanka FSV UK na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního programu B6201 Ekonomické teorie, kteří ve studiu studijního programu B6201 Ekonomické teorie dosáhli studijního průměru 2,0 a lepšího, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa, a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, může děkanka FSV na základě jejich listinné žádosti upustit od přijímací zkoušky. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat v termínu 16. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo  elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Magisterský absolvent je kvalifikován pro pokročilé modelování a kvantitativní analýzu v ekonomii a financích na základě matematického modelování, statistiky a ekonometrie. Obsah studia a styl výuky jsou koncipovány tak, aby absolventi získali vzdělání, které je srovnatelné se vzděláním získaným obdobným studiem na předních evropských univerzitách. Absolventi znají v detailu ekonomické a finanční procesy a způsob jejich modelování a pokročilé kvantitativní techniky ve specializovaných oblastech ekonomiky, v závislosti na své specializaci.

   Konkrétně absolvent programu prokazuje - v hloubce a rozsahu odpovídající magisterské úrovni - znalosti pokročilé ekonomické a finanční teorie a pokročilých způsobů kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Kromě toho disponuje konkrétními znalostmi dle zvolené specializace: (i) centrální bankovnictví a finanční regulace, (ii) finanční trhy a datová analýza, (iii) bankovnictví a podnikové finance a (iv) ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví.

   Kurzy připravují převážně na samostatnou, případně i týmovou práci a řešení originálních problémů pomocí modelování a kvantitativních analýz. Celá řada problémů vyžaduje zpracování dat, práce s databázemi a výpočetní schopnosti spjaté s modelováním a programováním ve specializovaném programovacím prostředí. Konkrétní odborné dovednosti zahrnují pokročilé ekonometrické modelování, datovou analýzu a finanční modelování.

   Zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem nalézají absolventi magisterského programu uplatnění v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici finančních trhů, strategičtí konzultanti, ekonomičtí konzultanti, datoví analytici, ekonomové v centrální bance, výzkumníci a ekonomové ve veřejných a mezinárodních organizacích). Akademicky orientovaní studenti pokračují v doktorských programech ekonomie a financí, typicky v ČR či Evropě. Pro více informací: https://ies.fsv.cuni.cz/