Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2022/2023, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Veřejná a sociální politika (0312TA250002)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Veřejná a sociální politika (N0312A250002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu sociologických studií (ISS, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  40 / 48

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu: Studijní program nemá specializaci.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studenti tohoto nového, dynamicky se rozvíjejícího oboru s významnými přesahy do společenské praxe jsou vedeni k samostatné práci i práci v týmech při řešení problémů a při zpracování různých zadání. Prohlubují se jejich teoretické i metodologické kompetence, schopnosti kritické reflexe odborné literatury a sociální reality se zaměřením na identifikaci a analýzu veřejně politických problémů a chování aktérů v daných institucionálních rámcích, s vyústěním do analýz a návrhů diferencovaných veřejných a sociálních politik. Jsou podporovány praxe studentů ve vybraných organizacích veřejného i občanského sektoru, studijní pobyty a stáže v zahraničí. Výuka probíhá v návaznosti na empirické výzkumy a poradenské aktivity, realizované katedrou veřejné a sociální politiky při Institutu sociologických studií a Centrem pro sociální a ekonomické strategie UK FSV.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou ústního pohovoru.

   V závislosti na aktuální epidemiologické situaci bude probíhat buď formou přímého pohovoru s přijímací komisí, nebo online. Uchazeč/ka bude hodnocen/a součtem dosažených bodů (s dosažitelným maximem 100) podle následujících kritérií:

   1. Motivace ke studiu – na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

   2. Úroveň obecných znalostí veřejné a sociální politiky jako oboru a jako sociální praxe – max. 65 bodů

   3. Komunikace v angličtině - bude jí vyhrazena část pohovoru – max. 15 bodů

   Bližší informace na Institutu sociologických studií, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251 080 455, http://iss.fsv.cuni.cz

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů. Hranici pro přijetí určí děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů, kteří podali přihlášku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 6. 2022 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podávání přihlášek od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

   V rámci tohoto přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

   V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s Opatřením rektorky č. 16/2022.

   Přihlášení do studijního programu probíhá ve dvou krocích:

   1. krok: registrace - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376

   2. krok: podání elektronické přihlášky

   Datum ústní části zkoušky: od 25. 8. 2022 do 9. 9. 2022.

   Náhradní termín ústní části zkoušky: od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022.


   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Povinné přílohy přihlášky:

   a) kopie diplomu prokazujícího ukončené bakalářské nebo magisterské studium (pokud nelze, stačí čestné prohlášení);

   b) transkript známek a studijních výsledků z předchozího vysokoškolského studia (stačí dodat i bez oficiálního potvrzení univerzity nebo formou čestného prohlášení). Zasílat s neoficiálním překladem do angličtiny.

   c) CV (v českém nebo anglickém jazyce);

   d) motivační dopis (v českém nebo anglickém jazyce);

    

   Nepovinné dokumenty:

   e) účast na jazykových kurzech ÚJOP, nebo podobných kurzech ČJ.

    

   Kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   1. kolo:

   Přijímací komise posoudí předložené dokumenty a ohodnotí je 0-100 body. Struktura bodů je následující: 

   a) výsledky předchozího studia (0-50 bodů);

   b) motivace k dalšímu studiu (0-50 bodů). 

   Na základě výsledků z prvního kola stanoví děkan hranici pro postup do druhého kola. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni do kola druhého, které probíhá formou pohovoru.

   2. kolo:

   Ústní část zkoušky - pohovor bude veden nad odbornou četbou (seznam literatury přinese uchazeč s sebou k pohovoru). V druhém kole je možné získat 0-50 bodů.

   Za obě kola může uchazeč obdržet max. 150 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů (součet za obě kola). Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, resp. program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2021/2022 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splní následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 6701R032 Politologie a veřejná politika, 6703R006 Sociologie a sociální politika nebo 6703R012 Sociologie a sociální antropologie a dále u absolventů bakalářského studijního programu B0312A200009 Politologie a veřejná politika, B0314A250004 Sociologie a sociální politika a B0314A250005 Sociologie (z jakékoliv specializace), kteří absolvovali v akademickém roce 2021/2022 a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, upustí děkanka na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021) dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

   U absolventů bakalářského studia programu 0314RA3300010029 Demografie se specializací Demografie s veřejnou a sociální politikou, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2021/2022 na Přírodovědecké fakultě UK (PřF UK) a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu na FSV UK, v němž absolvovali bakalářské studium na PřF UK, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, jestliže dosáhli studijního průměru 2,5 a lepšího, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Okruhy otázek k přijímacímu řízení oboru Veřejná a sociální politika

   A. Co přivedlo uchazeče/uchazečku k zájmu o obor Veřejná a sociální politika.

   Uchazeč/uchazečka před začátkem této části zkoušky předloží seznam prostudované literatury.

   Doporučená základní literatura:

   Krebs, Vojtěch a kol. 2016. Sociální politika. 6., přepracované a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluver.

   Nekola, M., H. Geissler, M. Mouralová. 2011. Současné metodologické otázky veřejné politiky. Praha: Karolinum.

   Ochrana, F. (ed.). 2010. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Nakladatelství Matfyzpress.

   Ochrana, F., J. Pavel, L. Vítek a kol. 2010. Veřejný sektor a veřejné finance. Praha: Grada.

   Potůček, M. a kol. 2005 (reedice 2010). Veřejná politika. Dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

   Potůček, M. a kol. 2016. Veřejná politika. Praha: C.H. BECK.

   Veselý, A. 2010. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum.

   Veselý, A., M. Nekola (eds.). 2007. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

   B. Diskuse o vybraném problému veřejné a sociální politiky:

   ●     Ústavněprávní a politický systém země

   ●     Veřejná politika jako vědní disciplína a společenská praxe

   ●     Sociální problémy, způsoby jejich identifikace a řešení

   ●     Složky a funkce veřejné správy

   ●     Sociální stát, jeho prvky a nástroje

   ●     Vymezení, složky a funkce veřejného sektoru

   ●     Vymezení, struktura a funkce občanského sektoru

   ●     Hodnotová ukotvení veřejných a sociálních politik

   ●     Aktéři a instituce ve veřejné politice

   ●     Vztah hospodářské a sociální politiky

   ●     Regulační působení trhu, státu a občanského sektoru ve vzájemných vztazích

   ●     Veřejné rozpočty jako nástroje veřejné politiky

   ●     Povaha, příčiny a důsledky korupce

   ●     Procesy evropské integrace

   ●     Metody analýzy a tvorby veřejných a sociálních politik

   ●     Sociální politika v České republice

   ●     Zdravotní politika v České republice

   ●     Vzdělávací politika v České republice

   ●     Rodinná politika v České republice

   ●     Občanský sektor v České republice

   Bližší informace na Institutu sociologických studií, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice, tel.: 251 080 455

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium je určeno studentům, kteří hodlají nalézt své profesionální uplatnění ve veřejné správě, v neziskových organizacích, v komerčním sektoru i v politice v roli analytiků, konzultantů, pracovníků poskytujících služby, úředníků či profesionálních politiků. Studium je vhodné pro absolventy bakalářského studia všech oborů FSV, pro bakaláře sociálně vědních oborů jiných VŠ a pro absolventy jiných vysokých škol s dokončeným úplným vysokoškolským vzděláním.