Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Žurnalistika (0321TA1800070000)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Žurnalistika (N0321A180007)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  107 / 211

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu:

   Specializace:

   • Sportovní žurnalistika
   • Digitální žurnalistika
   • Vizuální žurnalistika
   • Kulturní žurnalistika
   • Politická žurnalistika
   • Mediální tvorba:

   - Specializace Mediální tvorba je určena pro absolventy bakalářského studia jiných studijních oborů než 7202R Žurnalistika. Ostatní specializace si mohou volit pouze absolventi FSV UK  studijního oboru 7202R Žurnalistika. Pokud přijatí uchazeči do magisterského studia absolvovali bakalářský program se zaměřením na žurnalistiku na jiných VŠ než FSV UK a budou mít zájem o jinou specializaci než Mediální tvorba, je potřeba, aby svůj zájem konzultovali osobně či e-mailem s garantkou magisterského studia. Na základě názvu bakalářské práce a doložených sylabech z bakalářského studia garantka rozhodne o případné změně specializace.

   Volba specializace probíhá u zápisu ke studiu.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Magisterský studijní obor 7202T Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a studium širších souvislostí práce v médiích, včetně historického vývoje médií a základů mediální komunikace. Koncepce oboru vychází z toho, že studenti jsou již oborově vyhraněni, a soustřeďuje se na procesy přípravy, zveřejňování a analýzy mediovaných sdělení, zvláště žurnalistické povahy.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   1. test z volitelného cizího jazyka (angličtina nebo němčina, viz dále „Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2022/2023“) max. 30 bodů

   2. test ověřující všeobecný kulturní a politický přehled, znalost dějin 19., 20. a 21. století a znalost spisovné normy českého jazyka  max. 70 bodů

   Bližší informace na sekretariátě katedry mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, 1. patro/č.104-105, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, e-mail – koterova@fsv.cuni.cz, http://iksz.fsv.cuni.cz.

   Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků na rok 2022/2023

   K úspěšnému zvládnutí písemné přijímací zkoušky z jazyků (angličtina, němčina) je nutno mít znalosti na úrovni následujících zkoušek:

   ●     angličtina:First Certificate, TOEFL nebo státní jazyková zkouška

   ●     němčina: Mittelstufe Deutsch nebo státní základní jazyková zkouška

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2021/2022 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, může děkanka UK FSV na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního oboru 7202T012 Mediální studia, 7202R014 Marketingová komunikace a PR a 7202R006 Žurnalistika a absolventů bakalářského studijního programu B0321RA1800050012 Komunikační studia - specializace Žurnalistika, kteří absolvovali v roce 2021/2022 a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, může děkanka na základě jejich žádosti upustit od přijímací zkoušky do pokračujícího magisterského studijního oboru, jestliže dosáhli během bakalářského studia studijního průměru do 1,80 včetně, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi mohou najít uplatnění v redakcích odborných i všeobecných periodik, audiovizuálních médií či ve sféře práce s veřejností obecně.