Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Mezinárodní vztahy (0312TA200034)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Mezinárodní vztahy (N0312A200034)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (IPS, Pekařská 16, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  62 / 223

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu: Studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   1. oborově zaměřený test ověřující znalosti mezinárodních vztahů (max. 70 bodů)

   2. esej ověřující znalosti mezinárodních vztahů (max. 30 bodů)

   Oborově zaměřený test zahrnuje otázky z hlavních oblastí mezinárodních vztahů (mj. bezpečnost, ekonomika, evropská integrace a mezinárodní instituce). Otázky se týkají oborově specifických znalostí (např. teorie a metodologie), širších politologicky relevantních reálií i politických aktualit.

   Cílem akademického eseje je posoudit, do jaké míry je uchazeč schopen představit koherentní, věcně podložený rozbor a argument ohledně podstatné otázky mezinárodní politiky. Při hodnocení se klade důraz na dvě kritéria. Prvním hodnoticím kritériem je věcná správnost argumentace a její podloženost relevantními (a správnými) fakty a vazbami na diskuse a poznatky oboru Mezinárodní vztahy. Druhým hodnoticím kritériem je prokázaná schopnost formulovat argument, identifikovat jádro diskutovaného problému a prezentovat písemnou formou jasně a konzistentně konkrétní tezi. Obě hodnoticí kritéria mají stejnou váhu. Doporučený rozsah odpovědi je 400-600 slov. Odchylka od tohoto doporučení je možná a není sama o sobě penalizována, pokud je z hlediska výše uvedených hodnoticích kritérií vhodná.

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Hranici pro přijetí určí děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů, kteří podali přihlášku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 6. 2022 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podávání přihlášek od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

   V rámci tohoto přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

   V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s Opatřením rektorky č. 16/2022.

   Přihlášení do studijního programu probíhá ve dvou krocích:

   1. krok: registrace - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376

   2. krok: podání elektronické přihlášky

   Datum ústní části zkoušky: od 25. 8. 2022 do 9. 9. 2022.

   Náhradní termín ústní části zkoušky: od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022.

    

   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Povinné přílohy přihlášky:

   a) doložení kopie diplomu prokazujícího ukončené bakalářské nebo magisterské studium (pokud nelze, stačí čestné prohlášení);

   b) transcript známek a studijních výsledků z předchozího vysokoškolského studia (stačí dodat bez oficiálního potvrzení univerzity nebo formou čestného prohlášení).  Zasílat s neoficiálním překladem do angličtiny.

   c) CV (v českém nebo anglickém jazyce);

   d) motivační dopis (v českém nebo anglickém jazyce);

   e) doložení účasti na kurzech českého jazyka ÚJOP, nebo podobných kurzech ČJ. 

    

   Nepovinné (doplňující) dokumenty:

   f) Doklad ověřující znalost angličtiny cca na úrovni B2 - Absolvování zkoušky, návštěva kurzu v angličtině, diplom maturitní zkoušky či čestné prohlášení.

   g) Doporučující dopis (např. od vyučujícího, akademika apod.).

    

   Kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   1. kolo:

   Přijímací komise posoudí předložené dokumenty a ohodnotí je 0-100 body. Struktura bodů je následující: 

   a) výsledky předchozího studia (0-30 bodů); 

   b) uvedená motivace k dalšímu studiu (0-40 bodů); 

   c) jazykové znalosti (0-30 bodů).

   Na základě výsledků z prvního kola stanoví děkan hranici pro postup do druhého kola. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni do kola druhého, které probíhá formou pohovoru.

   2. kolo:

   Ústní část zkoušky -  pohovor bude veden nad odbornou četbou (seznam literatury doneste s sebou k pohovoru).  V druhém kole je možné získat 0-50 bodů.

   Za obě kola může uchazeč obdržet max. 150 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů (součet za obě kola). Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.  

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2021/2022 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti  od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011 a B0312A200008), kteří ve studiu studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy (6701R011 a B0312A200008) dosáhli studijního průměru 1,5 a lepšího a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, může děkanka FSV na základě jejich listinné žádosti upustit od přijímací zkoušky, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021) dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022 pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo  elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazečům doporučujeme pracovat s některými z široce užívaných knih a učebních textů vztahujících se k oboru Mezinárodní vztahy. Může se jednat například o texty:

   I. Obecná problematika mezinárodních vztahů

   Baylis, John, Smith, Steve, Owens, Patricia (2020) The Globalization of World Politics, Oxford: Oxford University Press

   Devetak, Richard, Burke, Anthony, George, Jim (2011) An Introduction to International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.

   Drulák, Petr (2003) Teorie mezinárodních vztahů, Praha: Portál

   II. Dějiny mezinárodních vztahů

   Nálevka, Vladimír (2000) Světová politika ve 20. století I a II, Praha: Aleš Skřivan

   Kennedy, Paul (1989) The Rise and Fall of the Great Powers, New York: Vintage.

   III. Mezinárodní bezpečnost

   Collins, Alan (2019) Contemporary Security Studies, Oxford: Oxford University Press

   Waisová, Šárka (2011) Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích, Plzeň: Aleš Čeněk

   IV. Evropská integrace

   Hix, Simon, Hoyland, Bjorn (2011) The Political System of the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

   Cini, Michelle, Pérez-Solórzano Borragán, Nieves (2019) European Union Politics. Oxford: Oxford University Press

   Ukazkové testy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi tohoto oboru se stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky i akademickou sféru.