Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Teritoriální studia se specializací Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (0312TA2000130086)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Teritoriální studia (N0312A200013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, Pekařská 10, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  18 / 25

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu:

   Program Teritoriální studia specializace Balkánská, euroasijská a středoevropská studia (se zaměřením na střední Evropu a Balkán nebo na Rusko a Eurasii).

   V případě programu se specializací může uchazeč podat přihlášku nejvýše na jednu specializaci v rámci daného programu.

   Volba zaměření probíhá v přihlášce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Program Teritoriální studia (dále jen NP_TTS) se soustřeďuje na výuku a výzkum Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Z teritoriálního hlediska se program člení na pět specializací, a to na balkánská, středoevropská a euroasijská studia (se zaměřením na střední Evropu a Balkán nebo na Rusko a Eurasii), evropská studia, německá a rakouská studia, severoamerická studia a západoevropská studia. Program se zaměřuje na tři základní průřezy zastupující témata kulturně-historická, politicko-mezinárodně vztahová a socioekonomická. Z organizačního hlediska je program rozčleněn na povinné předměty společného základu, na předměty povinné pro každou specializaci a předměty povinně volitelné.

   Předměty společného základu jsou organizovány tak, že vedle bloku metodologických a diplomových seminářů, přihlížejících ke specifickým rysům každé specializace, absolvují studenti společné přednáškové bloky zabývající se širšími koncepty v rámci výše zmíněných tří tematických průřezů, které jsou poté rozebírána v rámci teritoriálně koncipovaných seminářů. Cílem této organizace povinných předmětů je posílení transnacionální a transteritoriální roviny výkladu respektující působení globálních faktorů a přesun těžiště práce se studenty do interaktivní a seminární formy studia.

   Pro tento studijní program je typické výrazné zastoupení cizojazyčných předmětů, jež odpovídá jak snaze připravit studenty na studijní pobyty v zahraničním prostředí, tak i snaze naučit je myslet a pracovat v cizojazyčném režimu, jelikož již nyní řada absolventů stávajících programů odchází pracovat do zahraničí.

   Specializace Balkánská, euroasijská a středoevropská studia je vnitřně rozdělená na dvě zaměření, a to na Balkán a střední Evropu na jedné, a Rusko a postsosvětský prostor na druhé straně. Propojujícím společným základem jsou předměty zabývající se konceptualizací těchto regionů, po své vlastní linii pak obě zaměření sledují klíčová témata jejich vnitro- i zahraničněpolitického, hospodářského a sociálně-kulturního vývoje. Specializace konfrontuje a komparuje společné i odlišné vývojové trajektorie obou regionů od 20. století do současnosti, a to s aktivním využitím místních jazyků. Specializace je současně základem řady mezinárodních programů a projektů ve výukové i vědecké sféře a její vyučující patří k předním komentátorům dění v těchto regionech. Absolventi této specializace nacházejí všestranné uplatnění doma i v zahraničí ve vládních i nevládních organizacích i v akademické sféře a představují platnou součást mezinárodní komunity odborníků na uvedené oblasti.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá písemnou formou zahrnující:

   1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) s důrazem na moderní dějiny, reálie a současnost (podle zaměření) střední Evropy a Balkánu nebo Ruska a postsovětského prostoru, jde o test s otázkami a výběrem odpovědí ze čtyř možností, z nichž pouze jedna je správná (max. 30 bodů).

   2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním zvoleném jazyce). Požadovaný rozsah eseje jsou 3-4 strany (A4) rukopisu. Eseje jsou hodnoceny anonymně vždy dvěma hodnotiteli nezávisle na sobě, výsledná známka je průměrem obou hodnocení. Hodnocení esejí zahrnuje pochopení zadání (0-15 bodů), způsob argumentace a využití empirických dat (0-20 bodů), soulad závěru eseje se zadáním a použitou argumentací (0-15 bodů), jazykovou úroveň (0-10 bodů); pokud se esej odchýlí od zadání nebo je napsána na zcela jiné téma, je hodnocena jako nevyhovující (max. 60 bodů).

   3. Test z druhého, uchazečem zvoleného jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stránce; druhým jazykem se rozumí jiný jazyk než první zvolený.

   zaměření na střední Evropu a Balkán

   ●     Esej: angličtina

   ●    Test z druhého jazyka: albánština, bulharština, estonština, litevština, lotyština, maďarština, němčina, polština, rumunština, ruština, řečtina, slovinština, srbochorvatština

   zaměření na Rusko a Eurasii

   ●     Esej: angličtina, ruština

   ●     Test z druhého jazyka: angličtina, francouzština, němčina, perština/tádžičtina, ruština, turečtina/ázerbájdžánština, ukrajinština

   U zahraničních studentů se zvoleným jazykem rozumí jiný jazyk než jejich mateřský a čeština.

    Přijati jsou uchazeči s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 6. 2022 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.



   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podávání přihlášek od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

   V rámci tohoto přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

   V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s Opatřením rektorky č. 16/2022.

   Přihlášení do studijního programu probíhá ve dvou krocích:

   1. krok: registrace - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376

   2. krok: podání elektronické přihlášky

   Datum ústní části zkoušky: od 25. 8. 2022 do 9. 9. 2022.

   Náhradní termín ústní části zkoušky: od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022.


   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Povinné přílohy přihlášky:

   a) kopie diplomu prokazujícího ukončené bakalářské nebo magisterské studium (pokud nelze, stačí čestné prohlášení);

   b) transcript známek a studijních výsledků z předchozího vysokoškolského studia (stačí dodat i bez oficiálního potvrzení univerzity nebo formou čestného prohlášení). Zasílat s neoficiálním překladem do angličtiny.

   c) CV (v českém nebo anglickém jazyce);

   d) motivační dopis (v českém nebo anglickém jazyce);

   e) doložení účasti na jazykových kurzech ÚJOP, nebo podobných kurzech ČJ;

   f) Doklad ověřující znalost angličtiny cca na úrovni B2 (absolvování zkoušky, návštěva kurzu v angličtině, diplom maturitní zkoušky či čestné prohlášení).

    

   Nepovinné dokumenty:

   g) Doporučující dopis (např. od vyučujícího, akademika apod.).

    

   Kritéria hodnocení:

   Přijímací zkouška je dvoukolová.

   1. kolo:

   Přijímací komise posoudí předložené dokumenty a ohodnotí je 0-100 body. Struktura bodů je následující: 

   1. výsledky předchozího studia (0-30 bodů); 

   2. uvedená motivace k dalšímu studiu (0-40 bodů);

   3. jazykové znalosti (0-30 bodů).

   Na základě výsledků z prvního kola stanoví děkan hranici pro postup do druhého kola. Úspěšní uchazeči z prvního kola budou pozváni do kola druhého, které probíhá formou pohovoru.

   2. kolo:

   Ústní část zkoušky - pohovor bude veden nad odbornou četbou (seznam literatury doneste s sebou k pohovoru). Ústní pohovor je z 50 % vedený v češtině a z 50 % vedený v angličtině. V druhém kole je možné získat 0-50 bodů.

   Za obě kola může uchazeč obdržet max. 150 bodů. Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů (součet za obě kola). Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2022/2023 s upuštěním od přijímací zkoušky

   U absolventů bakalářského studia, kteří ukončili bakalářské studium v roce 2021/2022 na FSV UK a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023 na navazující magisterské studium v rámci studijního programu, v němž absolvovali bakalářské studium, upustí děkanka FSV na základě jejich žádosti od přijímací zkoušky, pokud splnili následující podmínky:

   U absolventů bakalářských studijních programů B0312A200011 Teritoriální studia v prezenční formě, 6702R005: Mezinárodní teritoriální studia v prezenční formě, 6702R023: Teritoriální studia v kombinované formě, 7105R067: Soudobé dějiny v kombinované formě a bakalářské studium 6702R026: Česko-německá studia / Deutsch-tschechische Studien, kteří absolvovali v akademickém roce 2021/2022 a hlásí se ke studiu na rok 2022/2023, může děkanka na základě jejich elektronické nebo listinné žádosti upustit od přijímací zkoušky, jestliže během bakalářského studia dosáhli studijního průměru do 1,50 včetně, zaokrouhluje se na dvě desetinná místa. Studijní průměr je počítán ze všech ukončených semestrů (včetně ZS 2021)  dle Studijního a zkušebního řádu UK. Žádost je možné podat v termínu 1. 3. 2022 až 20. 4. 2022.

   C) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit ukončené bakalářské nebo vyšší vzdělání proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent studijního programu Teritoriální studia (TS) získává na mezinárodně srovnatelné úrovni multidisciplinární průpravu se zaměřením na vnitřní problematiku příslušného teritoria dle zvolené specializace. Absolvent studijního programu TS rozumí společnosti, politickému uspořádání, hospodářství a kultuře příslušného teritoria v jejich širším historickém a mezinárodním kontextu.

   Díky systematické přípravě v akademickém psaní a kvalifikovaném projevu je absolvent TS schopen vypracovat odborně i formálně kvalitní analytické i syntetizující texty a vyjádřit se kvalifikovaně k odborné problematice daného teritoria.

   Absolvent studijního programu TS se vyznačuje nadstandardními jazykovými znalostmi užitečnými v rámci dané teritoriální specializace a současně je schopen využívat tyto znalosti jak v odborném diskursu, tak z hlediska schopnosti pohybovat se v daném teritoriu a jeho kulturních souřadnicích. Své jazykové vybavení studenti zdokonalují během studijních pobytů na předních zahraničních univerzitách i praktických stáží v zahraničí.

   Absolvent studijního programu TS si prostřednictvím odborných a praktických stáží již během studia osvojuje základní pracovní návyky pro pozdější uplatnění v zaměstnání; spojením odborné a jazykové kvalifikace si současně vytváří dobré předpoklady pro kvalifikované uplatnění doma i v zahraničí.