Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ekonomie a finance (0311RA050017)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Ekonomie a finance (B0311A050017)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu ekonomických studií (IES, Opletalova 26, Praha 1), viz http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  160 / 318

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu: Studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium tak připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí.

   Student bakalářského programu Ekonomie a finance musí nejprve absolvovat rigorózní základ, který představuje dvousemestrální matematická průprava od vyučujících z katedry matematické analýzy MFF UK. Pro osvojení schopností ekonomického modelování a kvantitativní analýzy dále musí student absolvovat povinné předměty z hlavních oblastí: mikroekonomie, makroekonomie, statistiky, ekonometrie a datové analýzy. Mezi klíčové specializované podoblasti, které jsou povinné pro studenty, patří finanční ekonomie, ekonomie evropské integrace a kurzy o právu a ekonomii.

   Dále mají studenti prostor profilovat se dle svého zájmu v oblastech makroekonomie, finančních trhů, mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky, veřejných financí, ekonomie trhu práce či podnikové ekonomie a financí. Součástí programu je i kurz etiky a ekonomie.

   Kompatibilitu programu s minimálně vysokým evropským standardem potvrzuje množství výměnných studentů z předních evropských univerzit, mj. Bocconi, Paris I, Frankfurt, Mannheim, Bonn, Humboldt, Bologna, Amsterdam, KU Leuven. Dále tím, že program probíhá na základě aktuálních mezinárodních výukových materiálů a je zčásti vyučován v angličtině, umožňuje absolventům přejít na prakticky jakýkoliv magisterský program v oblasti ekonomie a financí na předních evropských a případně i světových univerzitách. Konkrétně byli v posledních letech absolventi programu přijati na Oxford, Cambridge, London School of Economics, University College London, Imperial College, Columbia University, University of Michigan, Princeton University, University of Zurich, ale i na programy univerzit ve významných evropských městech jako je Stockholm, Amsterdam, Maastricht či Rotterdam.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Uchazeč se individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio.

   Každý uchazeč musí absolvovat NSZ a v jejich rámci konkrétně (1) test Obecných studijních předpokladů (OSP) a (2) test Matematiky (MAT). Uchazeč může tyto testy skládat jak jedenkrát, tak vícekrát. Z hlediska přijímacího řízení na FSV se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek z absolvovaných testů.

   Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2022 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2022, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 5. 3. 2022. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 5. 3. 2022.

   Účast na NSZ v jiných termínech než 5. 3. 2022 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.

   FSV akceptuje pro letošní přijímací řízení tyto termíny NSZ SCIO:

   NSZ OSP: 12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021, 28. 3. 2021, 17. 4. 2021, 22. 5. 2021, 21. 8. 2021, 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022.

   NSZ Matematika: 6. 2. 2021, 6. 3. 2021, 28. 3. 2021, 17. 4. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022.

   Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ).

   Uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny nebo zkoušku International Baccalaureate Czech Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů nebo zkoušku International Baccalaureate Slovak Literature (Standard level nebo Higher level) s výsledkem v hodnotě alespoň 4 bodů, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka alespoň na úrovni B2, který vydala některá z následujících institucí: Ústav jazykové a odborné přípravy UK, Ústav pro jazyk český AV ČR, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, Státní jazyková škola, česká centra, nebo Velvyslanectví České republiky. Doklad je nutno dodat nejpozději do 13. 5. 2022.

   Pro určení pořadí uchazečů budou jejich výsledky v testu OSP násobeny koeficientem 0,4, výsledky testu MAT 0,6. Takto přepočtené výsledky budou sečteny, uchazeči budou seřazeni podle tohoto výsledného skóre a v tomto pořadí budou přijímáni až do počtu stanoveného děkankou pro daný obor pro akademický rok 2022/2023. Viz Obecné podmínky část (b) Ověřování podmínek přijetí na základě výsledků Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ).

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším výsledným skóre, které je vypočítáno jako součet výsledku testu OSP vynásobeného koeficientem 0,4 a výsledku testu MAT vynásobeného koeficientem 0,6. Hranici výsledného skóre pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 6. 2022 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: Do:
   Náhradní termín (přijímací zkoušky):
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podávání přihlášek od 1. 6. 2022 do 10. 8. 2022.

   V rámci tohoto přijímacího řízení musí uchazeč prokázat, že je držitelem dočasné ochrany v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (doloží vízum strpění D/VS/U nebo vízum dočasné ochrany D/DO/xxx).

   V rámci tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči osvobozeni od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením v souladu s Opatřením rektorky č. 16/2022.

   Přihlášení do studijního programu probíhá ve dvou krocích:

   1. krok: registrace - https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=8376

   2. krok: podání elektronické přihlášky

   Datum ústní části zkoušky: od 25. 8. 2022 do 9. 9. 2022.

   Náhradní termín ústní části zkoušky: od 12. 9. 2022 do 16. 9. 2022.

    

   Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

   Povinné přílohy přihlášky:

   a) kopie diplomu prokazujícího ukončené středoškolské vzdělání (pokud nelze, stačí čestné prohlášení);

   b) SCIO test Obecných studijních předpokladů (probíhá v ukrajinském jazyce) nebo transkript známek a studijních výsledků z předchozího vysokoškolského studia (pokud uchazeč již studoval vysokou školu), s neoficiálním překladem do angličtiny.  Uchazeč se na test SCIO přihlašuje sám u společnosti SCIO - https://scio.cz/nsz/terminy/.

   c) doložení účasti na jazykových kurzech ÚJOP, nebo podobných kurzech ČJ;

   d) doklad ověřující znalost angličtiny cca na úrovni B2 – Absolvování zkoušky, návštěva kurzu v angličtině, diplom maturitní zkoušky či čestné prohlášení. 

    

   Kritéria hodnocení:

   Jednokolové přijímací řízení.

   Přijímací komise posoudí předložené dokumenty a ohodnotí je 0-100 body. Struktura bodů je následující: 

   a) výsledky předchozího studia anebo výsledky SCIO testu (počítá se lepší výsledek) (0-70 bodů);

   b) jazykové znalosti ČJ a AJ (0-30 bodů).

   Přijati jsou uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

    

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavec 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavec 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní obor, resp. program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního oboru přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

   C) Od přijímací zkoušky z NSZ je upuštěno při splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:

   1. Dosažení alespoň percentilu 90 v NSZ testu z Matematiky, složeného v jednom z termínů, které FSV akceptuje pro letošní přijímací řížení (viz výše).

   2. Dosažení alespoň percentilu 99 v NSZ testu z Obecných studijních předpokladů (OSP), složeného v jednom z termínů, které FSV akceptuje pro letošní přijímací řížení (viz výše).

   3. Dosažení výsledné známky z výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+ v hodnotě 1. Zkouška z výběrové zkoušky ze středoškolské matematiky Matematika+ musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo ve dvou kalendářních letech jemu předcházejících.

   4. Umístění na pozici úspěšného řešitele na 1. - 5. místě v krajském kole matematické olympiády v kategorii A v České republice nebo ve Slovenské republice v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo ve dvou kalendářních letech jemu předcházejících.

   5. Umístění na 1. - 5. místě v celorepublikovém kole v soutěži Středoškolská odborná činnost (SOČ) v oboru Matematika nebo v oboru Ekonomika a řízení v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo ve dvou kalendářních letech jemu předcházejících.

   6. Složení zkoušky Advanced Placement Calculus AB v hodnotě 5 bodů nebo Advanced Placement Calculus BC v hodnotě alespoň 4 bodů. Zkouška Advanced Placement Calculus AB nebo Advanced Placement Calculus BC musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo ve dvou kalendářních letech jemu předcházejících.

   7. Dosažení predikované nebo výsledné známky ze zkoušky International Baccalaureate Mathematics Analysis and Approaches Higher level v hodnotě alespoň 6 bodů nebo International Baccalaureate Mathematics Analysis and Approaches Standard level v hodnotě 7 bodů. Zkouška International Baccalaureate musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo ve dvou kalendářních letech jemu předcházejících. Pokud uchazeč skládal International Baccalaureate v roce 2020, je kritériem pro upuštění od přijímací zkoušky dosažení známky ze zkoušky International Baccalaureate Mathematics Higher level v hodnotě alespoň 6 bodů nebo International Baccalaureate Mathematics Standard level v hodnotě 7 bodů.

   8. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň složení zkoušky Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics v hodnotě alespoň 4 bodů. Zkouška Advanced Placement Microeconomics nebo Advanced Placement Macroeconomics musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo ve dvou kalendářních letech jemu předcházejících.

   9. Dosažení alespoň percentilu 60 v NSZ testu z Matematiky a zároveň dosažení predikované nebo výsledné známky ze zkoušky International Baccalaureate Economics Higher level v hodnotě alespoň 6 bodů nebo ze zkoušky International Baccalaureate Economics Standard level v hodnotě 7 bodů. Zkouška International Baccalaureate Economics Higher level nebo International Baccalaureate Economics Standard level musí být složena v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, nebo ve dvou kalendářních letechjemu předcházejících.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základním cizím jazykem na oboru ekonomie a finance je angličtina, jejíž znalost nebude u přijímacích zkoušek ověřována, ale bude vyžadována již od 1. ročníku, kdy probíhá kurz „Angličtiny pro ekonomy“. Tento kurz předpokládá středoškolskou angličtinu na úrovni B2. V rámci oboru se navíc v jisté míře zadávají anglické texty již v 1. ročníku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent programu prokazuje - v hloubce a rozsahu odpovídající bakalářské úrovni - znalost pojmů, teorií, modelování a kvantitativní analýzy v ekonomii a financích. Absolvent disponuje odpovídající znalostí matematické analýzy, statistiky a výpočetních metod. Absolvent rovněž prokazuje znalosti adekvátní zvoleným podoborům, mezi něž patří makroekonomie, finanční teorie, mezinárodní ekonomie, hospodářská politika, veřejné finance, ekonomie trhu práce, datová analýza či podniková ekonomie a finance. Navzdory důrazu na rigorózní matematické a statistické základy jsou bakalářští studenti vybaveni i vybranými speciálními odbornými dovednostmi, mj. v oblasti finančního účetnictví a modelování, výpočetních postupů a datové analýzy.

   Obecné způsobilosti zahrnují schopnosti samostatného řešení problémů a organizace práce v týmu, zajištěné režimem týmových úkolů na vybraných předmětech. Student je motivován k samostudiu, seberozvoji a analytickému a kvantitativnímu řešením problémů, což představuje jeho pozdější výhodu na trhu práce. Výuka velké části předmětů probíhá v anglickém jazyce. Studenti jsou dále trénováni v "měkkých dovednostech", zahrnující schopnost adekvátní a účinné prezentace odborných argumentů zejména v angličtině, efektivní psaní a komunikaci složitého odborného textu. Důraz na přípravu kvalitní závěrečné práce a její detailní obhajobu je další aspekt, který motivuje studenty k rozvíjení analytických i prezentačních schopností.

   Absolventi bakalářského programu pokračují v kvalitních magisterských programech ekonomie či financí v ČR nebo zahraničí. Následně jsou, zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem, vysoce žádáni v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu ekonomických a finančních dat (např. analytici finančních trhů, strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci či datoví analytici). V těchto oblastech mohou působit okamžitě i bez navazujícího magisterského studia, jakkoli je to pro tento program netypické.