Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Česko-německá studia (0312RA200012)

  Fakulta: Fakulta sociálních věd
  Studijní program: Česko-německá studia (B0312A200012)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (IMS, Pekařská 10, Praha 5 – Jinonice), http://bit.ly/FSVDOD
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  14 / 35

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
   Poznámka k termínu: Studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem double-degree programu Česko-německá studia, jehož absolventi získají bakalářský diplom na FSV UK a na Universität Regensburg) je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace (jazykověda, literární věda, vědy o kultuře, politika a dějiny a právo a hospodářské dějiny). Díky rozdělení kreditů do jednotlivých disciplinárních modulů je dosaženo velmi rovnoměrného záběru studia skrze jmenované směry společenských věd a studenti jsou schopni odborného vhledu do nich. Nedílnou součástí studia je praxe, který vyžaduje aplikaci nabytých znalostí v odborném německojazyčném pracovním prostředí. Studijní program předpokládá roční studijní pobyt na Universität Regensburg ve druhém či třetím roce studia.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1) Přijímací zkouška

   Uchazeč se individuálně přihlašuje k NSZ, a to přímo u společnosti Scio.

   O výběru uchazečů rozhodují jednak výsledky NSZ, jak jsou popsány v obecných podmínkách přijímacího řízení (varianta c), a to konkrétně výsledek testu Obecných studijních předpokladů (OSP), váha v celkovém percentilu je 0,5, a jednak výsledky integrovaného testu se třemi částmi:

   1. Test z němčiny – max. 30 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,14
   2. Test z německých a česko-německých dějin 19. a 20. století – max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,18
   3. Test z německých a česko-německých reálií po roce 1990 – max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu je 0,18 (společnost, politika, hospodářství, kultura)

   Bodové ohodnocení dílčích testů 1 až 3 je převedeno na percentily.

   Všem uchazečům, kteří budou mít k 31. 1. 2022 řádně podanou přihlášku, tzn. podanou přihlášku a platbu odeslanou nejpozději 31. 1. 2022, fakulta na vlastní náklady zajistí jeden test dle výběru uchazeče v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio – Obecné studijní předpoklady (OSP), Anglický jazyk (AJ) nebo Matematika (MAT) – pořádaný v termínu 5. 3. 2022. Takovému uchazeči budou na e-mailovou adresu zadanou ve fakultní přihlášce zaslány informace s detailními pokyny postupu vyzvednutí slevového poukazu. Tento poukaz je nepřenosný a lze ho použít nejvýše jednou v uvedeném termínu. V případě splnění podmínek pro získání poukazu pro více studijních programů zároveň získá uchazeč odpovídající počet poukazů, ovšem lze je využít právě a jen v termínu 5. 3. 2022.

   Účast na NSZ v jiných termínech než 5. 3. 2022 a při nedodržení výše stanovených podmínek si uchazeč hradí individuálně, fakulta ostatní náklady spojené s účastí na NSZ neproplácí.

   FSV akceptuje pro letošní přijímací řízení tyto termíny NSZ SCIO:

   NSZ OSP: 12. 12. 2020, 6. 2. 2021, 6. 3. 2021, 28. 3. 2021, 17. 4. 2021, 22. 5. 2021, 21. 8. 2021, 11. 12. 2021, 4. 2. 2022, 5. 3. 2022, 2. 4. 2022, 30. 4. 2022.

   Bližší informace na Institutu mezinárodních studií, Pekařská 10, Praha 5 - Jinonice. Informace o Národních srovnávacích zkouškách na www.scio.cz/nsz, telefonicky na čís. +420 234 705 555 nebo e-mailem na scio@scio.cz. Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas (uchazeč tak učiní v rámci přihlášky k NSZ).

   O postupu uchazeče rozhodne celkový percentil, vypočtený jako součet percentilů z dílčích testů, vynásobených vahou dílčí zkoušky v celkovém percentilu.

   Podmínkou pro splnění podmínek přijímacího řízení, je účast ve všech částech přijímací zkoušky. Uchazeč tedy musí z každého testu získat alespoň jeden bod. Přijati jsou uchazeči s nejvyšším celkovým percentilem. Hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

   2) Pro absolventy CŽV

   Podmínkou přijetí je absolvování minimálně dvou navazujících semestrů programu CŽV uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy dle Opatření děkanky č. 4/2021 článek 1, odstavec 1, bezprostředně předcházejících akademickému roku, do kterého si uchazeč podal přihlášku ke studiu,  v případě, že uchazeč o studium řádně do pátku 24. 6. 2022 včetně splní všechny studijní povinnosti, dosáhne minimálně 60 kreditů a studijního průměru do 1,50 včetně, přičemž všechny zkoušky a klasifikované zápočty splní v prvních řádných termínech s hodnocením A, B nebo C a za předpokladu, že podá přihlášku ke studiu pro akademický rok 2022/2023. Studijní průměr je počítán dle Studijního a zkušebního řádu UK. Studijní průměr se nezaokrouhluje.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška, SCIO test
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 20.06.2022 Do: 30.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínky přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

   A) Podmínky upuštění od přijímací zkoušky v případě dovršení maximální doby studia

   V případě, že je uchazečem student FSV, který v daném akademickém roce dovrší maximální dobu studia v daném oboru, na který se hlásí, může fakulta podle čl. 5 odstavce 3 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče na základě žádosti upustit od přijímací zkoušky, pokud:

   a) se uchazeč hlásí na týž studijní program, v němž maximální dobu dovrší,

   b) uchazeč podá přihlášku ke studiu v řádném termínu dle harmonogramu přijímacího řízení a žádost o upuštění od přijímací zkoušky k ní přiloží,

   c) v dosavadním studiu studijního oboru, na který se hlásí, dosáhl studijního průměru do 1,50 ze všech termínů, všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů, studijní průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   B) Podmínky pro přijetí na základě předešlého přijímacího řízení

   Na základě žádosti upustí děkanka od přijímací zkoušky u uchazeče, který by byl do studia tohoto studijního programu a specializace přijat na základě přijímacího řízení pro studium v akademickém roce 2021/2022, pokud by v období pro ověřování podmínek k přijetí doložil požadované ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. V takovém případě nemohl uchazeč včas doložit středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou proto, že je absolvoval až po skončení období pro ověřování podmínek k přijetí do studia v akademickém roce 2021/2022. Listinnou nebo elektronickou žádost je možné podat do 20. 4. 2022. Výše uvedený postup je možné uplatnit pouze jednou.

   C) Bez nutnosti absolvovat test Obecných studijních předpokladů (OSP) a přijímací zkoušku mohou být přijati uchazeči, kteří v kalendářním roce, v němž probíhá přijímací řízení, absolvují přípravný kurz pro česko-německá studia (kurz je nabízen zdarma v distanční podobě) s výsledkem v závěrečném testu ne horším než C (škála hodnocení A–F podle Opatření děkanky č. 20/2019) s tím, že posledním přijatým bude 10. uchazeč s nejlepším výsledkem (a nebo další uchazeči se shodným bodovým ziskem).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Německé a česko-německé dějiny 19. a 20. století:

   ●     WOLFRUM, Edgar. Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejich počátků až po dnešek. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2008, 583 s. ISBN 978-80-87029-43-5.

   ●     MÜLLER, Helmut M, Karl-Friedrich KRIEGER a Hanna VOLLRATH. Dějiny Německa. 2. dopl. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 609 s. ISBN 80-7106-188-3. (vybrané kapitoly)

   ●     KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005, 1109 s. ISBN 80-7203-612-2. (vybrané kapitoly)

   ●     BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 6. vyd. Praha: Paseka, 1999, 328 s. ISBN 80-7185-257-0. (vybrané kapitoly)

   - větší důraz je kladen na 20. století

   Německé a česko-německé reálie:

   V rámci této části přijímací zkoušky je ověřena znalost politických reálií, základní znalost politického systému SRN a hospodářského vývoje. Pro přípravu doporučujeme pravidelně sledovat média - především německá (např. www.tagesschau.de, www.welt.de, www.faz.de). Základní fakta lze nalézt v publikaci Fakta o Německu.

   Jazyková zkouška:

   Příprava této části zkoušky je v kompetenci Centra jazykové přípravy FSV UK, kde naleznete podrobnosti k přijímací zkoušce a jazykové testy z minulých let. Obtížnost zkoušky odpovídá stupňům znalosti B2/C1.

   Ukázkové testy

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Informace k přípravnému kurzu naleznete na stránkách institutu https://ims.fsv.cuni.cz/uchazeci/pripravne-kurzy/cesko-nemecka-studia-cns

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolventi binacionálního bakalářského studijního programu Česko-německá studia/ Deutsch-Tschechische Studien (součásti programu Internationale territoriale Studien), soustřeďujícího se na oblast střední Evropy se zaměřením na česko-německé vztahy, jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni německé, české i mezinárodní, v Německu např. v magisterských programech Osteuropastudien, Ost-West-Studien, Interkulturelle Europa-Studien aj. Na české straně především v navazujících magisterských oborech UK FSV, jmenovitě na katedře německých a rakouských studií.