Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (0221TA100007)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Komunitní krizová a pastorační práce - diakonika (N0221A100007)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 25
  Maximální počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  12 / 18

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 07.08.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   SP Komunitní krizová a pastorační práce – Diakonika se zaměřuje na komunitní pastorační práci a důsledně zohledňuje kontexty, které do tohoto mezioborového pojetí vstupují (např. kontext etický/hodnotový, filozofický, náboženský, antropologický, legislativní, mediální) spolu s kritickou reflexí opřenou o výzkumnou metodologii a sebereflexi.
   Důraz je kladen na sebeřízení jako předpoklad řízení, na způsoby vytváření „nových my“ a na rozpoznávání rozvojových příležitostí v nepříznivých změnách.
   Zdůrazňuje uplatnění hodnot ve spolupráci s neformálními i formálními zdroji komunity (lidská práva, profesní etika), křesťanské důrazy na společenství a službu a jejich historický vývoj (teologie, mezináboženský dialog), liturgické způsoby podpory komunity, způsoby spolupráce při krizových situacích, způsoby sebeřízení a řízení organizací, komunikační nástroje pro rozvoj lidí. Poskytuje i solidní metodologický základ pro vědeckou a výzkumnou práci (hermeneutika) a mezioborové přesahy.
   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolové přijímací zkoušky mají písemnou a ústní část.
   a) Test všeobecných znalostí (oblast všeobecně kulturně-politická, teologická, sociální) – počet bodů max. 30
   b) Test porozumění odbornému textu – počet bodů max. 30
   c) Ústní rozhovor založený na četbě odborné literatury z doporučeného seznamu a zjišťující motivaci ke studiu.
   Studenti zkušební komisi předloží v písemné podobě seznam nejméně čtyř titulů z doporučeného seznamu, ze kterých se připravovali:

   Seznam literatury:
   BEINERT, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   FILIPI, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK, 2001.
   FISCHER, O.; MILFAIT, R.: Etika pro sociální práci, Praha : Jabok, 2008.
   FRANKL, Viktor E.: Utrpení z nesmyslnosti života. Psychoterapie pro dnešní dobu. Praha: Portál, 2016.
   FRANKL, Viktor E.; LAPIDE, Pinchas. Bůh a člověk hledající smysl. Brno: Cesta, 2011.
   HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012.
   JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha : Triton, 2003.
   KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006.
   KÜNG, Hans: Co je církev? Praha: Cesta, 2000.
   MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2007.
   ŠŤASTNÁ, Jaroslava: Když se řekne komunitní práce. Praha : Karolinum, 2016.
   VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum 2001.
   VÁNĚ, Jan: Komunita jako nová naděje? Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.


   Počet bodů max. 40.

   Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.09.2022 Do: 09.09.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 12.09.2022 Do: 16.09.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   BEINERT, Wolfgang: Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   FILIPI, P.: Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK, 2001.
   FISCHER, O.; MILFAIT, R.: Etika pro sociální práci, Praha : Jabok, 2008.
   FRANKL, Viktor E.: Utrpení z nesmyslnosti života. Psychoterapie pro dnešní dobu. Praha: Portál, 2016.
   FRANKL, Viktor E.; LAPIDE, Pinchas. Bůh a člověk hledající smysl. Brno: Cesta, 2011.
   HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012.
   JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha : Triton, 2003.
   KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006.
   KÜNG, Hans: Co je církev? Praha: Cesta, 2000.
   MURPHY, Robert F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha : Slon, 2007.
   ŠŤASTNÁ, Jaroslava: Když se řekne komunitní práce. Praha : Karolinum, 2016.
   VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum 2001.
   VÁNĚ, Jan: Komunita jako nová naděje? Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.

   Další informace: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-614.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi mají předpoklady k uplatnění především v charitativní a krizové práci, se zvláštním důrazem na práci v multikulturním a multireligiózním prostředí, na otevřenost, porozumění a komunikační dovednosti. Mohou pracovat v řízení charitativních a humanitárních organizací, ale splňují i předpoklady pro další studium a rozvíjení odborné vědecké činnosti v terénu i na akademické půdě.