Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2022/2023, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Intenzivní péče (0913TP360001)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Intenzivní péče (N0913P360001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  23 / 47

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Standardní doba studia je dva roky, forma prezenční. Studium je určeno absolventům vysokých škol - bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra nebo bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. Jedná se o navazující magisterské studium, kterým absolventi získají specializaci v oboru intenzivní péče.
   Cílem programu je připravit absolventky a absolventy k výkonu povolání samostatné, vedoucí nebo školící sestry intenzivní péče na pracovištích poskytujících všechny typy specializované anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče.

   Studijní program je realizován bez vnitřního členění (ve smyslu čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.)

   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Mgr.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 7. 6. 2022 a 8. 6. 2022 a má 2 kola:

   7. 6. 2022 - 1. kolo – písemný test z anatomie, fyziologie, patofyziologie, ošetřovatelství a základů intenzivní péče. Test má celkem 50 otázek. Ze čtyř možných odpovědí se vybírá jen jedna nejlepší odpověď, přičemž pouze jedna odpověď je správná. Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá náplni kvalifikačního bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra nebo bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.

   Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 - maximum 50

   Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky.

   8. 6. 2022 – 2. kolo - ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů. (Pozn. druhé kolo není zkouškou znalostí).

   Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 a maximum 62.

   Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

   Celkový výsledek přijímací zkoušky je dán součtem bodů z písemné a ústní části přijímací zkoušky.

   Podmínky přijetí:
   - ukončené VŠ vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, studijním oboru Všeobecná sestra nebo bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství
   - prokázání odborné způsobilosti všeobecné sestry ve smyslu ustanovení §5 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb.
   úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan podle předpokládaného počtu přijímaných uchazečů
   - doložení absolvování VŠ vzdělání v České nebo Slovenské republice, případně uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání

   Studijní program je realizován bez vnitřního členění (ve smyslu čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy.)
   Absolventi získají specializovanou způsobilost v oboru Intenzivní péče s označením specialisty "Sestra pro intenzivní péči".

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2022 Do: 08.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.
   Odlišné podmínky pro přijetí:
   pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách.
   Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:
   1/ Základní podmínka pro přijetí:
   Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.
   Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.
   2/ Další podmínky pro přijetí:
   2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870,- Kč do 2. 9. 2022
   2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeč/ka, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 870,- Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči „Přijímací řízení“. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10, nejpozději do 2. 9. 2022. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro studium v českém jazyce číslo účtu: 115-6882900277/0100, v.s.: 9021113, pro studium v anglickém jazyce číslo účtu: 0500081433/0300, SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433;
   2.3) - uchazeči o studium magisterského programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)
   - studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
   Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň B2, resp. C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 11. 5. 2022, 17. 5. 2022, 24. 5. 2022, 1. 6. 2022, 15. 6. 2022, 15. 6. 2022, 24. 8. 2022 a 31. 8. 2022 - vždy v 9:30 hod.
   Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: monika.markova@lf3.cuni.cz
   2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2021/2022 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2021/2022 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.
   2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.
   3/ Do každého programu či oboru může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,00. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa.
   Podání přihlášky:
   Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870,- Kč.
   Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
   - fotokopii indexu a výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
   - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do dalšího úseku studia
   - sylaby všech splněných studijních povinností
   Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.
   - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání či podklady potřebné k ověření absolvování středního vzdělání (dle bodu 2.2)
   - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)
   Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.
   Termín pro podání přihlášky: přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 2. 9. 2022 (včetně).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem programu je připravit absolventky a absolventy k výkonu povolání samostatné, vedoucí nebo školící sestry intenzivní péče na pracovištích poskytující všechny typy specializované anesteziologické, intenzivní a resuscitační péče.