Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Philosophy (0223VD100019)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Philosophy (P0223D100019)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Společný program s Filosofickým ústavem Akademie věd ČR.

   Jazyk výuky je angličtina. Filozofie je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   Odborná rozprava je vedena nad předloženým projektem disertační práce, který musí být předem konzultován s navrhovaným školitelem. Část rozpravy týkající se tematického záměru práce se koná v jiném jazyce než v angličtině (němčina, francouzština, italština). Jazyk volí uchazeč u přijímací zkoušky.
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. James Hill, Ph.D., e-mail: james.hill@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2021 Do: 16.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2021 Do: 22.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studia je vysoce vzdělaný odborník, jenž během průpravy osvědčil schopnost nabyté poznatky tvořivým způsobem rozvíjet. Obhájenou disertační prací prokazuje špičkovou kvalitu ve specializaci zvolené ze širokého spektra dějin idejí i otázek současného myšlení. Je vědomostně, metodicky a jazykově vybaven pro samostatnou vědeckou práci v oblasti filosofie a příbuzných společenských věd. Profesně se může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, redaktor či překladatel odborných publikací, kritik, komentátor, řídící pracovník nebo analytik. Získané schopnosti mu tak umožňují uplatnění v široké škále povolání, kde je zapotřebí kritického myšlení a nadhledu, od státní správy po soukromý sektor.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok