Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Židovská studia (0288VD120001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Židovská studia (P0288D120001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 30.04.2021
   Termín podání přihlášky 2: 05.09.2021
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   společný program s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i.

   -----
   Informace pro dodatečné přijímací řízení:
   Termín přijímacích zkoušek: 16.– 17. 9. 2021, náhradní termín: 22. 9. 2021

   Přijímací zkoušky mohou proběhnout formou videokonference.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 5. 9. 2021.
   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento program: 4

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. předložený projekt disertační práce a odborná rozprava nad ním, vedená částečně v anglickém jazyce: 0–35 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče, např. obhájená magisterská diplomová práce nebo její část: 0–15 bodů
   3. prověření znalosti jednoho jazyka oblasti v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění disertačního projektu: 0–10 bodů

   Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné zakončení magisterského studia na vysoké škole. Uchazeč o studium v doktorském studijním programu by měl prokázat jednak hluboké znalosti oboru, jednak jasnou představu o směru vlastní tvůrčí práce. To znamená, že musí projevit předpoklady k samostatné vědecké práci, měl by mít dobrou výchozí znalost metodologie oboru, měl by mít základní přehled o odborné literatuře, související s navrhovaným disertačním projektem a měl by být již před započetím studia schopen studovat odbornou literaturu alespoň v angličtině.
   Podmínkou je také znalost pramenného jazyka v rozsahu, jenž zaručuje úspěšné naplnění disertačního projektu, nejde tedy nutně o komplexní filologickou znalost, ale o zvládnutí odpovídající vrstvy daného jazyka a relevantní jazykové schopnosti (např. pasivní znalost starší vrstvy u historicky orientovaného projektu, naopak znalost mluvené moderní formy u projektu pracujícího s terénním výzkumem apod.).

   Uchazeč spolu s přihláškou předloží projekt budoucí disertační práce, který by měl být předem konzultován s potenciálním školitelem a garantem programu. O projektu se vede v rámci přijímací zkoušky odborná rozprava, v níž se prověřují znalosti obecně teoretických základů oboru, orientace v problematice vážící se k připravovanému tématu disertační práce a také schopnost hovořit o odborných problémech v anglickém jazyce. V rámci přijímací zkoušky do doktorského studia by měl uchazeč komisi seznámit se svým předchozím odborným vývojem, s obory předchozího studia, absolvovanou praxí, eventuálně se svou dosavadní publikační činností v oboru, případně v oborech příbuzných.

   Pokud je projekt disertační práce založen na zpracování materiálu v pramenných jazycích, je důležitou součástí přijímací zkoušky ověření schopnosti uchazeče s těmito jazyky pracovat. Současně uchazeč musí být schopen obhájit praktickou realizovatelnost projektu z hlediska fyzické dostupnosti a odpovídajícího charakteru pramenného materiálu v daných podmínkách studia.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D., e-mail: pavel.sladek@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2021 Do: 16.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2021 Do: 22.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Platí pro běžné přijímací řízení:
   Termíny přijímacích zkoušek: 9.– 16. 6. 2021.
   Náhradní termín všech přijímacích zkoušek: 22. 6. a 28. 6. 2021.
   Odborné požadavky přijímací zkoušky zůstávají zachovány beze změny.
   Přijímací zkoušky mohou proběhnout formou videokonference.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského programu Židovská studia je podle zaměření svého disertačního projektu specialistou na určitý časový výsek židovských dějin nebo literatury, popřípadě na určitý výsek židovského myšlení nebo náboženství. Je odborníkem se schopností profesionální vědecké práce. Podrobně ovládá relevantní pramenný materiál v původním jazyce a dokáže s ním pracovat vybranými akademickými metodami za použití recentní sekundární literatury. Původní výsledky svého bádání dokáže prezentovat v některém ze světových jazyků na konferencích a publikovat v mezinárodních akademických časopisech. Své akademické znalosti dokáže aplikovat ve výuce i v popularizaci.