Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Archeologie pravěku a středověku (0222VD120015)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Archeologie pravěku a středověku (P0222D120015)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  5 / 6

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 30.04.2021
   Termín podání přihlášky 2: 05.09.2021
   Poznámka k termínu 2: týká se dodatečného přijímacího řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace pro dodatečné přijímací řízení:
   Termín přijímacích zkoušek: 16.– 17. 9. 2021, náhradní termín: 22. 9. 2021

   Přijímací zkoušky mohou proběhnout formou videokonference.

   Lhůta pro podávání přihlášek: do 5. 9. 2021.
   Předpokládaný počet přijímaných v dodatečném řízení pro tento program: 5
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce v rozsahu 3–10 normostran (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a praxe uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Preferovaná jsou témata sledující sociálně-ekonomické problémy pravěkých kultur, dále vztahy mezi těmito kulturami, otázky sídelně-geografické a rovněž využívající nové poznatky různých přírodovědných oborů i nové postupy při interpretaci archeologického materiálu.

   V mladším období mají přednost témata zabývající se v širokém pohledu problematikou počátků slovanského osídlení našich zemí a otázkami vzniku nejstarších států.

   V archeologii mladšího středověku jsou preferována témata sídelně-archeologická (města, vesnice, tvrze, hrady, kláštery) a kulturně historická.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc., e-mail: miroslav.popelka@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 14.06.2021 Do: 16.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2021 Do: 22.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Platí pro běžné přijímací řízení:
   Termíny přijímacích zkoušek: 9.– 16. 6. 2021.
   Náhradní termín všech přijímacích zkoušek: 22. 6. a 28. 6. 2021.
   Odborné požadavky přijímací zkoušky zůstávají zachovány beze změny.
   Přijímací zkoušky mohou proběhnout formou videokonference.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu „Archeologie pravěku a středověku“ ovládá všechny základní součásti archeologické činnosti. Orientuje se v problematice péče o archeologické dědictví. Při primárním získávání archeologických pramenů aplikuje metody odpovídající aktuálnímu stavu oboru a garantuje náležitou úroveň dokumentace. Při interpretaci ovládá základní principy kritiky archeologických pramenů a orientuje se v domácím i v širším evropském poznávacím kontextu. Osvojil si nároky na zpřístupňování pramenů, dokáže formulovat nové poznatky a připravuje jejich odbornou publikaci. Absolvent oboru pravěká a středověké archeologie je připraven k práci ve všech typech archeologických institucí, jakož i k působnosti v odpovídajících orgánech veřejné správy.