Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Všeobecné lékařství (0912TA350012)

  Fakulta: 2. lékařská fakulta
  Studijní program: Všeobecné lékařství (M0912A350012)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Maximální počet přijímaných: 207
  Standardní doba studia: 6 let
  Krátká poznámka: Údaje se týkají studia v českém jazyce.
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studium tohoto programu je pouze v prezenční formě, trvá 6 let.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je dvoukolová:

   • První kolo přijímací zkoušky
   Písemná část, která je rozdělena na a) písemné testy z biologie, fyziky, chemie (celkem 75 otázek, každá správně zodpovězená otázka hodnocena 2 body) a b) písemný test všeobecných předpokladů pro studium medicíny (30 otázek, každá hodnocena 3 body). Test všeobecných předpokladů zkoumá schopnost logické úvahy, porozumění rozsáhlejšímu odbornému textu, schopnost odečítat údaje z grafů, prostorovou představivost a smysl pro postřehnutí detailů - absolvují všichni přihlášení uchazeči.
   Limit pro postup do druhého kola stanoví děkan.

   • Druhé kolo přijímací zkoušky
   Ústní pohovor se koná před tříčlennou komisí pedagogických pracovníků fakulty. Uchazeč si vylosuje 2 otázky. Za každou z nich může od jednotlivého člena komise získat až 10 bodů, takže celkově lze za ústní část získat až 60 bodů. Cílem této zkoušky je zjistit komunikační dovednost uchazeče, jeho schopnost obhájit vlastní názor a prokázat zájem o zvolený obor.

   Zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to písemně požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, že se uchazeč nemohl zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních. Studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je důvodem k povolení náhradního termínu. Další náhradní termín se nepřipouští.

   Doložení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a součet bodů z písemné a ústní části přijímacího řízení (řádného i náhradního termínu) je určujícím faktorem pro definitivní výsledky přijímacího řízení, které budou zveřejněny v SIS bezprostředně po náhradním termínu.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 10.06.2021 Do: 14.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2021 Do: 23.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3.:

   Podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy:
   A. Podání přihlášky ke studiu, včetně všech požadovaných náležitostí a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení do 28. 2. příslušného roku (platí pro přestup do české paralelky).
   B. Podání žádosti o přijetí dle odlišných podmínek do 28. 2. příslušného roku s řádným odůvodněním přestupu.
   C. "Přestup" z jiné fakulty se povoluje za stanovených podmínek pouze do 1. ročníku. V případě uznání předmětů předchozího studia je možné postoupit do vyšších ročníků (splnění student doloží do 31. 8. příslušného roku).
   D. "Přestup" je možný pouze v rámci stejného studijního programu a oboru.

   Student může být děkanem fakulty přijat v případě, že:
   1. zájemce splní podmínky A–C;
   2. při porovnávání učebních plánů obou fakult nebude zapotřebí více než tří diferenčních zápočtů a zkoušek za celé dosavadní studium žadatele;
   3. žadatel měl v dosavadním studiu studijní průměr do 1,50 (včetně opakovaných termínů);
   Děkan fakulty posoudí žádost a vydá konečné rozhodnutí.


   Odlišné podmínky přijetí dle §49 odst. 3 ZVŠ pro uchazeče, kteří absolvovali část studia na zahraniční vysoké škole:
   Vyplnění, uzavření a odeslání listinné (papírové) přihlášky včetně všech požadovaných náležitostí do 31. 7. 2021 na studijní oddělení 2. LF UK.
   Podání žádosti o přijetí dle odlišných podmínek do 31. 7. 2021.

   Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 870,- Kč nejpozději
   do 31. 7. 2021

   Ukončení středoškolského vzdělání maturitní zkouškou.

   Absolvování přijímacího řízení.


   Další podmínky:

   1) uchazeč absolvoval na vysoké škole v zahraničí minimálně čtyři semestry studia programu Všeobecné lékařství, s kompatibilním studijním plánem s naší fakultou. Doloží výpisem studijních povinností potvrzeným studijním oddělením mateřské fakulty a přeloženým
   do českého jazyka do 31. 7. 2021.

   2) uchazeč přerušil/ukončil/bylo mu ukončeno studium z důvodu politické perzekuce, splňuje předpoklady pro získání Stipendia V. Havla dle čl. 3 odst. 1 OR 47/2020 a nebo podpory
   z programu MŠMT (Fond F), které doloží relevantními dokumenty do 31. 7. 2021.
   https://cuni.cz/UK-10841.html
   https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/podpora-studia-beloruskych-studentu-v-roce-2020-z-fondu-f

   3) uchazeč získal diplom z minimálně semestrálního intenzivního jazykového kurzu češtiny
   na ÚJOP Univerzity Karlovy nebo doloží jazykový certifikát o prokázání znalosti českého jazyka z úrovně minimálně B2 do 31. 7. 2021

   4) uchazeč absolvuje prezenční nebo distanční pohovor před komisí, která zhodnotí jeho odborné, všeobecné a jazykové předpoklady pro dokončení studia na 2. lékařské fakultě. Maximální počet bodů za ústní pohovor je 60.

   Termín pohovoru: září 2021 (bude upřesněno v pozvánce)
   Přijatí budou uchazeči, kteří splní podmínky 1-4. Maximální možný počet uchazečů, kteří budou přijati podle těchto podmínek řízení, je 10. Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších sestavené podle výsledků pohovoru dle podmínky 4.
   Přihlášky se podávají pouze v listinné podobě do 31. 7. 2021.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termíny přijímacího řízení:

   Datum ověření přijímací zkoušky (písemná část v prezenční formě): od 10. 6. 2021 do 13. 6. 2021
   Datum ověření přijímací zkoušky (ústní část v prezenční formě): 14. 6. 2021

   Náhradní termín (přijímací zkoušky): od 22. 6. 2021 do 23. 6. 2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Fakulta vydala soubor modelových otázek k přijímacím zkouškám (biologie, fyzika, chemie); rozsah požadovaných znalostí jednotlivých předmětů odpovídá učebním osnovám gymnázií.
   Prodej modelových otázek zajišťuje Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, odkaz: www.karolinum.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   E-learningový kurz - přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. LF UK
   https://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/pripravny-kurz-k-prijimacimu-rizeni-z-biologie-chemie-a-fyziky-pro-uchazece-o

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu získají úplné lékařské vzdělání a je jim přiznán titul „MEDICINAE UNIVERSAE DOCTOR“ (MUDr). Výuka na fakultě je rozšířena o pediatrické obory; absolventi mohou nalézt uplatnění jako praktičtí lékaři či jako specialisté ve všech lékařských oborech.