Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Philosophy of Religion (0223VD100015)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Philosophy of Religion (P0223D100015)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Maximální počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 3

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 30.04.2021
   Termín podání přihlášky 2: 31.07.2021
   Poznámka k termínu 2: pro dodatečné přijímací řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Posláním doktorského studia v oboru Filozofie náboženství je způsobem obvyklým v pokročilých studiích u studentů kultivovat jejich schopnosti zkoumat filosofickými nástroji a postupy náboženské fenomény či problematiku náboženské dimenze lidské kultury, k níž patří také teologické myšlení a jeho tradice. Tyto postupy i jejich výsledky se studenti učí kriticky reflektovat a vykládat je jak v jejich specifickém kontextu, tak v souvislostech současného vědního poznání. V přímé souvislosti s vlastní multidisciplinární povahou rozvíjí toto studium dovednosti nutné k analyzování komplexních problémů, při vyhodnocování konkrétních nálezů a ověřování hypotéz spojovat více odborných perspektiv a diskurzů, přitom dbát na adekvátnost uplatňovaných metod, na přesné myšlení a jasné vyjadřování i o komplexních či kontroverzních problémech. Studium vede nejen k nabytí expertních znalostí a dovedností, ale také k prohloubení schopnosti porozumět nevlastním a netradičním názorům, konceptům, naukám či teoriím, ke kultivaci argumentativních postupů kritické rozpravy a k vytříbení schopnosti vlastního vyhodnocení a formulování vlastního názoru či pozice.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová, ústní.

   Součásti, obsah a hodnocení přijímací zkoušky:

   1. Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce, při níž se hodnotí věcná a metodologická kvalita projektu, jeho inovativní potenciál a schopnost uchazeče vyložit a obhájit badatelský záměr. Část rozpravy se koná v cizím jazyce (angličtině, němčině či francouzštině, jazyk volí uchazeč). Pokud to povaha projektu vyžaduje, ověřují se také znalosti relevantních starověkých a světových jazyků (např. latina, řečtina, hebrejština, angličtina, němčina, francouzština). Komise uděluje 0–60 bodů.

   2. Ústní zkouška, při níž se posuzují znalosti a orientace v daném oboru v rozsahu státních závěrečných zkoušek magisterského studia (uchazeč předkládá seznam nejméně pěti titulů nastudované literatury). Komise uděluje 0–40 bodů.

   Bonifikace: Pokud student předem konzultoval návrh svého disertačního projektu s potenciálním školitelem, získal jeho doporučení projektu a jeho písemný souhlas s možným budoucím vedením, získává bonifikaci 10 bodů.

   Minimální bodová hranice pro přijetí: 75 bodů.

   Zvolené téma a výběr zamýšleného školitele uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady.

   Podmínky přijetí
   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky celkem získal minimálně 75 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní obor (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2021 Do: 18.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 21.06.2021 Do: 09.07.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Individuálně, dle konkrétního projektu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Neotevírá se.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent zná teoretické základy kritického myšlení a to se zvláštním zřetelem na křesťanskou tradici a teologické souvislosti filosofie, podrobně se orientuje v dějinách filosofie a filosofickém studiu náboženství a je seznámen se současnými trendy bádání v oboru. Je vybaven pro vědeckou práci s prameny včetně znalosti příslušných jazyků. Ovládá metodologii odborné práce a pracuje podle pravidel kritické analýzy a interpretace. Své teoretické znalosti, odborné kompetence a dovednosti je schopen kriticky aplikovat a kontextuálně uplatnit. Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat a obhajovat před mezinárodní odbornou veřejností. Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 25000 CZK / rok