Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Philosophy of Education (0111VD190014)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Philosophy of Education (P0111D190014)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   SP Filozofie výchovy a vzdělávání se zaměřuje na teorie v oblasti filozofie výchovy a vzdělávání v jejich vazbě k dějinám filozofie a k současným filozofickým koncepcím. Filozofie výchovy a vzdělávání vychází z kritického myšlení, filozofické antropologie, sociální a politické filozofie, eko-pedagogiky a kritické pedagogiky a je rozšířena o přístupy dalších společenských věd (kulturní antropologie, sociolingvistika, sociologie) se zřetelem ke studiu obecných problémů v současné společnosti. Cílem doktorského studia je vědecká příprava pracovníků, kteří se vyznačují kreativním, kritickým a koncepčním myšlením s interdisciplinárním přesahem, a dokážou rozvíjet obor filozofie výchovy a vzdělávání i obory příbuzné. Absolvent je připraven posuzovat a koncepčně vytvářet cíle a strategie výchovy a vzdělávání, a působit ve vědeckých, pedagogických i státních institucích.

   Studijní program bez specializace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, v jejímž rámci přijímací komise posuzuje jak uchazečův zájem o obor, tak jeho předpoklady k vědecké práci (např. schopnost používat terminologii oboru, formulovat vstupní hypotézu výzkumu, navrhnout metodologii výzkumu). Uchazeč o studium musí spolu s přihláškou předložit písemný projekt výzkumné práce a seznam prostudované odborné literatury. Projekt musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy výzkumu, návrh výzkumných metod, přehled zahraniční a domácí odborné literatury k tématu. V rámci přijímacího zkoušky vede komise s uchazečem diskusi, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu a prokázat hlubší znalosti vědního oboru.

   Kritéria hodnocení: Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 11.06.2021 Do: 11.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2021 Do: 25.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy a vzdělávání. Ovládá předpoklady filosofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal schopnost posuzovat a koncepčně vytvářet cíle a strategie výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského i globálního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.