Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2024/2025.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy se sdruženým studiem Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy (0114TA300089 / 0113TA300002) - dvouoborové studium

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy (N0114A300089)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy - maior

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Český jazyk se zaměřením na vzdělávání.

   Studijní program připravuje pro praxi plně kvalifikované učitele českého jazyka a literatury na základních a středních školách, příp. absolventy s předpoklady pro další lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých a vědecko-pedagogických bohemistických pracovištích a na všech takových místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury.
   V jazykové části jsou oborové kompetence získané v bakalářském studiu dále obohacovány o zastřešující filologické předměty orientované přímo k učitelské praxi. Prohloubené poznání pomezních lingvistických disciplín je zabezpečeno soustavou povinně volitelných předmětů. Dosavadní oborové znalosti jsou transformovány v didaktickou znalost obsahu a za zohlednění nejnovějších psychodidaktických poznatků využity k předávání kompetencí oborovědidaktických.
   Literární část studia rozvíjí a upevňuje kompetence nabyté v bakalářském bohemistickém studiu, zejména schopnost odborně všestranně poučené a kreativní interpretace literárních děl, a propojuje je s didaktickými a vzdělávacími aspekty. Oborové znalosti studenta jsou rozšiřovány povinným předmětem Světová literatura, povinný předmět Didaktika literatury se soustředí na všestranný rozbor textů s cílem vychovat žáky k uvažování o významech a smyslu literárních děl, k rozvoji čtenářství, k hlubokému a fundovanému uvažování o (literárním) umění a textu a o budování jeho významu při četbě. Povinné předměty jsou doplněny povinně volitelnými předměty.
   Ústřední pozornost studijního programu je zacílena k oborové didaktice, posílené jednak Integrovanou náslechovou praxí z českého jazyka, jednak souvislými reflektivními oborovými praxemi. Program je provázen doporučenými volitelnými předměty, které se orientují mimo jiné na aktuální otázky současné didaktiky.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

   Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy - minor

   Studium navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy vybaví speciální pedagogy schopnostmi snižovat selektivitu ve vzdělávání na 2. a 3. stupni škol a poskytovat adekvátní podporu ve vzdělávání všem žákům s respektem k jejich individuálním vzdělávacím potřebám. Pedagog s odbornou magisterskou profilací Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy zajistí řízení vzdělávacího procesu v podmínkách heterogenních tříd a žákovských skupin a přispěje svými kvalifikovanými metodickými postupy k zavádění inovací do výuky. Jako odborník v oblasti speciálněpedagogické diagnostiky reflektuje celé spektrum speciálních vzdělávacích potřeb žáků vznikajících v souvislosti s jejich zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním, jazykovou, etnickou či národnostní odlišností nebo s mimořádným nadáním.  Magisterský studijní program vychází ze syntetizace speciálně pedagogického poznání, sjednocujícího dříve striktně oddělované podobory speciální pedagogiky do ucelené vědní disciplíny. Program zaměřený na vzdělávání je charakteristický posílením interdisciplinárních vazeb speciální pedagogiky jako celku s obecnou pedagogikou, s didaktikou a metodikou výchovně vzdělávacích předmětů na 2. stupni základních škol a na středních školách. Program je koncipován s respektem ke kontinuu podpory speciálních vzdělávacích potřeb žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany pedagoga v  průběhu jeho školního vzdělávání i v období přechodů mezi stupni vzdělávání, při jeho přípravě na povolání a při vstupu do samostatného života.V předmětové skladbě programu je věnována rovnocenná pozornost aspektům výchovy a aspektům vzdělávání ve školním prostředí. Program plně reflektuje inkluzívní trend ve vzdělávání i neopomenutelné tradice českého školství. Je koncipován s důrazem na propojení forem teoretické a praktické přípravy budoucích učitelů. Zaměřuje se na jejich připravenost aplikovat teoretické poznatky do školní praxe a rozvíjet pedagogické postupy v heterogenních třídách s využitím evidence-based přístupu.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové a didaktické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy (maior), max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška prověřuje jak dosažené znalosti a dovednosti z bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Očekává se také znalost aktuálních témat bohemistiky, která jsou řešena současnými bohemistickými časopisy.

   Zkouška vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz Studijní informační systém), a to zejména z obsahu tzv. profilujících (povinných) předmětů bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání.

   Přijímací zkouška má charakter písemného testu.

   Písemný test sestává ze dvou částí, a to z
   (1) části jazykové a
   (2) z části literární.
   Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 16 bodů z (1) jazykové části a 14 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemného testu je 40 min.

   2) Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy


   Písemný test ze speciální pedagogiky v rozsahu vědomostí bakalářského studijního programu Speciální pedagogika na PedF UK (viz http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/szz-bakalarske). Maximální počet bodů z testu 30. Délka testu 15 - 20 minut, přesný časový limit bude oznámen před konáním testu.

   3) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.06.2021 Do: 18.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2021 Do: 29.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu. Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy bude posuzováno splnění minimálních požadavků UK na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání dle příslušných složek učitelské přípravy, na základě posouzení doložených dokumentů. S ohledem na Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), jsou tedy přijímáni na základě přijímacích zkoušek absolventi bakalářského studia studijních programů se zaměřením na vzdělávání nebo oborů se zaměřením na vzdělávání. Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2021.

   Uchazeči ostatních bakalářských studijních oborů/programů mohou být přijati při posouzení příbuznosti navazujícího magisterského studijního programu s absolvovaným bakalářským studiem z hlediska složek učitelské přípravy dle Rámcových požadavků MŠMT a složení přijímacích zkoušek zahrnujících jednotlivé složky učitelské přípravy. Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2021) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 4. 2021.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Změna termínu ověření pro všechny studijní programy:

   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07. 06. 2021 do: 09. 07. 2021

   Náhradní termín (přijímací zkoušky) od: 12. 06. 2021 do: 14. 07. 2021
   (náhradní termín vždy alespoň 5 dní po řádném termínu)

    

   Přijímací zkouška má 1 část

   Část zkoušky Český jazyk zrušena.

   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy zrušena.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Základní literatura

   pro morfematiku a terminologii:

   ADAM, R. – BENEŠ, M. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MARTÍNEK, F. – PROKŠOVÁ, H. – SYNKOVÁ, P. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017.

   pro morfologii:

   ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011 (morfologie, tvoření slov).

   zejm. pro morfologii a pravopis:

   PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019.

   pro lexikologii:

   MALIŠ, O. – MACHOVÁ, S. – SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: Karolinum, 1997.

   pro stylistiku:

   ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997; příp. ČECHOVÁ, M. – KRČMOVÁ, M. – MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008).

   ČMEJRKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–247.

   pro syntax:

   GREPL, M. – KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.

   CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, © Masarykova univerzita, Brno, 2012–2020, příslušná hesla.

   pro vývoj jazyka:

   LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

   pro syntetizující pohled:

   KOL. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.

   Dále studijní literatura dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního oboru Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, a současné bohemistické časopisy.

   Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

   BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6678-6.

   ČERNÁ, Marie a kol. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.

   HÁDKOVÁ, K. Člověk se sluchovým postižením. Praha: 2016, ISBN 978-80-7290-619-2

   HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha, Grada 2010. ISBN 978-80-2473-070-7.

   HAMADOVÁ, P., KVĚTOŇOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, Z. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-145-4.

   HORÁKOVÁ, R. Sluchové postižení. Úvod do surdopedie. Praha: Portál, 2012, ISBN 978-80-262-0084-0.

   KLENKOVÁ, J. Logopedie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

   KRAUS, J. a kol. Dětská mozková obrna. Praha: Grada, Avicenum, 2004, 343 s. ISBN 80-247-1018-8.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-84-2.

   KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8.

   LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika.Praha: Portál, 2016, 600 s., ISBN 978-80-262-1123-5.

   LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči. Praha: Portál, 2008, 191 s. ISBN 978-80-7367-433-5.

   MUŽÁKOVÁ, M.: Byly to naše děti. O fenoménu lásky a sounáležitosti k rodičům a jejich dětem s mentálním postižením v každodennosti totality. Praha, Pedagogická fakulta, 2016.

   SLOWÍK, J.: Speciální pedagogika. Praha. Grada 2016, ISBN 978-80-271-0095-8

   ŠIŠKA, J.: Mimořádná dospělost.Praha. Karolinum 2005.

   THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra.Rozšířené a přepracované vydání.  Praha: Portál, 2016, 488 s., ISBN 978-80-262-0768-9.

   VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Rozšířené a přepracované vydání, Praha: Portál, 2012, 870 s.  ISBN 978-80-262-0225-7.

   VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. Praha: Parta, 2009. 386 s., ISBN 978-80-7320-137-1.

   VALENTA, M., MICHALÍK. J., LEČBYCH, M a kol. Mentální postižení v pedagogickém, psychologickém a sociálně-právním kontextu.  Praha: Grada 2012ISBN 978-80-247-3829-1.

   VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. 2. přepracované a rozšířené vydáníBrno: Paido, 2006, 302 s., ISBN 80-7315-134-0.

   VODÁČKOVÁ, D. a kol. Krizová intervence. Praha:Portál 2012, 3. vyd., 544 s., ISBN 978-80-262-0212-7.

   ZGOLA, J., M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada 2003, ISBN: 80-247-0183-9

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=5

   - katedry speciální pedagogiky, https://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/prijimaci-rizeni

   Modelový test naleznete na: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-135.htm

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent se především uplatní jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Rovněž se může uplatnit jako učitel vyšší odborné školy nebo učitel v jazykových školách. Volba učitelské profese je jeho prioritou.
   Má rovněž předpoklady a kvalifikaci pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (redaktor, editor, publicista, tiskový mluvčí apod.).
   Díky svému širokému historicko-kulturnímu rozhledu a rozvinutým komunikačním dovednostem se může flexibilně uplatnit i v jiných příbuzných humanitně orientovaných zaměstnáních.

    

   Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy

   Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školy je připraven pro práci učitele na 2. a 3. stupni škol, kde inkluzivní vzdělávání přináší vyšší nároky na odborné zajištění vyučovacího procesu. Požadavky školské praxe na kvalifikované odborníky – speciální pedagogy na školách aktuálně narůstají s rostoucím počtem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vyžadují podpůrná opatření při svém vzdělávání, i s rostoucím zájmem samotných škol o kvalitní personální zajištění inkluzivního vzdělávání. Stejný trend je v evropském školství, kde mohou absolventi Univerzity Karlovy také najít pracovní uplatnění (zejména ve Velké Británii, Finsku, na Slovensku, v Polsku aj.).