Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Antropologická studia (0314TA2500040000)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Antropologická studia (N0314A250004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2021
   Termín podání přihlášky 2: 15.08.2021
   Poznámka k termínu 2: Dodatečné přijímací řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve filosofické, historické, kulturní a sociální antropologii a sociolingvistice. Od druhého semestru studia si studující volí jednu ze tří specializací (sociokulturní antropologii, filozofickou antropologii či historickou antropologii) a tomu odpovídající povinné a povinně volitelné předměty. Struktura předmětů jednotlivých specializací je podobná a zohledňuje badatelské zaměření garantů předmětů. Povinné předměty každé ze specializací nicméně pokrývají tematickou šíři typickou pro studijní program v dané oblasti vzdělávání.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:

   1. ANDERSON, B.: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.
   2. ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, OIKOYMENH, 2007.
   3. IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, 2002.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 12 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2021 Do: 11.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 14.06.2021 Do: 30.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, se mění vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021/2022 u studijního programu Antropologická studia takto:
   1) přijímací zkouška se ruší,
   2) doplňuje se jiná podmínka přijetí.
   Do 28. května 2021 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

   Pro dodatečné přijímací řízení platí rovněž zde uvedená změna podmínek spočívající ve zrušení přijímací zkoušky a stanovení jiné podmínky. Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu do 15. srpna 2021.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: https://fhs.cuni.cz/FHS-2135.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Student navazujícího studijního programu Antropologická studia získá v průběhu studia hlubší znalosti z různých oborů na rozmezí společenských a přírodních věd. Absolvent jakýchkoli specializačních modulů programu kromě jazykových znalostí, zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filosofické aj. fenomény. Velmi dobře se orientuje ve složitých zákonitostech a vztazích sociokulturního vývoje rozmanitých etnických, sociálních, konfesijních aj. skupin a dovede zkoumat a analyzovat různé společenské a symbolické systémy a procesy, zdroje konfliktů uvnitř lidského společenství a iniciovat opatření k jejich řešení. Absolvent nachází široké uplatnění např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, dále ve státní správě, v žurnalistice, diplomatických službách, firemním výzkumu apod.