Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Teoreticko-výzkumná psychologie (0313TA230005)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Teoreticko-výzkumná psychologie (N0313A230005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program je oborově zakotven v psychologii. Ve svých teoretických základech proto zahrnuje a rozvíjí znalosti základních disciplín psychologie - vývojové, sociální, kognitivní, evoluční, srovnávací psychologie a psychologie osobnosti, dále také teoretické znalosti specifických témat jako je psychologie jazyka, psychopatologie a mezikulturní psychologie. Program připravuje odborníky pro výkon samostatné vědecké práce v oboru psychologie. Rozvíjí a systematicky trénuje základní i pokročilé výzkumné dovednosti, včetně znalostí a dovedností z oblasti podávání žádostí o grantovou podporu pro tvůrčí a vědeckou činnost. Rozvíjí kompetence v oblasti tvorby vhodných výstupů uplatnitelných v domácím i mezinárodním vědeckém prostředí, primárně na poli základního výzkumu. Orientuje však studenta i na poli aplikovaného výzkumu rozvojem dovedností transferu poznatků získaných v akademickém prostředí do prostředí praxe státních, neziskových či komerčních sektorů.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací řízení se skládá z ústního pohovoru, v jehož rámci uchazeč předkládá portfolio s přehledem dosavadních zkušeností v oblasti psychologického výzkumu. Portfolio musí obsahovat:

   1. Vytištěný exemplář bakalářské práce a/nebo další vlastní vědecké práce (např. seminární); v případě, že bakalářská práce není dosud dokončena, je možno předložit její část.

   2. Seznam 5 odborných titulů (knihy, články atd.) z oboru psychologie demonstrujících odborný zájem studenta.

   Dále je možné doplnit portfolio například přehledem:
   - dalších vědeckých prací, na kterých uchazeč participoval,
   - akademickým či výzkumných stáží,
   - dosud realizovaných akademických či výzkumných zahraničních stáží/pobytů.

   V rámci ústní zkoušky by měl být uchazeč schopen -v anglickém jazyce- představit téma vybraného vlastního badatelského počinu (např. bakalářská práce) a prokázat schopnost diskutovat teoretický kontext a metodologickou strukturu této práce. Dále by měl být schopen -v českém jazyce- představit základní témata, záměry i argumentaci vybraných odborných titulů uvedených v portfoliu a v návaznosti na to prezentovat návrh výzkumného tématu z oboru psychologie.

   Komise posuzuje obsahové kvality předloženého portfolia a kvalitu prezentace uchazeče u ústní zkoušky. Ústní pohovor je hodnocen maximálně 12 body. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2021 Do: 11.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 14.06.2021 Do: 30.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, se mění vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021/2022 u studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie takto:
   ústní pohovor bude veden distančně pomocí určeného on-line nástroje.
   Podklady (portfolio) musí uchazeči nahrát do 28. května 2021 ve své webové přihlášce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace a kontakty na https://fhs.cuni.cz/FHS-2450.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent programu disponuje znalostí klíčových teoretických poznatků oboru psychologie, pokročilých teoretických modelů z oblasti sociální, vývojové, evoluční, kognitivní psychologie a psychologie osobnosti. Teoretické základy absolventa obohacují i znalosti ze specifických teoretických oblastí psychologie, např. mezikulturní psychologie, psychologie jazyka a gramotnosti, psychopatologie, psychologie zdraví, psychologie partnerských vztahů, což vybavuje studenta schopností pružně reagovat na požadavky praxe. Absolvent dále rozumí provázanosti psychologie a příbuzných humanitních a společenskovědních disciplín a dokáže tak uvažovat ve smyslu interdisciplinární perspektivy výzkumu.
   Absolventi mohou pracovat např. na pozicích asistentů výzkumu, organizačně administrativních pracovníků ve výzkumných institucích, samostatných vědeckých pracovníků referentů i administrátorů výzkumných dat v akademických, školských i zdravotnických institucích s potřebou (nejen) psychologického výzkumu, dále také jako administrativní referenti výzkumu v grantových agenturách a agenturách pro podporu implementace výsledků výzkumu do praxe.