Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Orální historie - soudobé dějiny (0222TA120023)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Orální historie - soudobé dějiny (N0222A120023)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2021
   Termín podání přihlášky 2: 15.08.2021
   Poznámka k termínu 2: Dodatečné přijímací řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   V jádru programu Orální historie - soudobé dějiny stojí spojení individuálních a kolektivních aspektů poznávání nedávné minulosti. Středobodem zájmu je člověk ve vztahu ke společnosti, vnímaný jako jednající subjekt v minulosti a přítomnosti. Ideálním prostředkem pro takové uchopení dané problematiky je orální historie, mapující především tzv. malé dějiny, „dějiny viděné zdola“, dějiny každodennosti, všedního dne a historického zkoumání paměti s důrazem na individuální aspekt prožívání a vnímání dějin. Cílem studijního programu je tak jednak poskytnout vzdělání v oblasti metodologie orální historie a dalších metod historického výzkumu, jednak si studenti osvojí nezbytné kontextuální znalosti soudobých dějin, které jednotlivé lidské příběhy a historické perspektivy rámují.

   Základ programu spočívá v Historických vědách a jejich metodologii, stejně jako v důrazu na znalost historického kontextu československých, českých a světových soudobých dějin. Z hlediska metodologického jsou proto ve studiu, vedle orální historie, reflektovány i další přístupy ke studiu, jejich kritická reflexe a vzájemná komparace. Jedná se zde především o archivní výzkum, využívání statistických informací (např. demografické či ekonomické povahy, výzkumy veřejného mínění), práci s produkty populární kultury (rozhlasové nahrávky, film), využívání informací z médií, krásné literatury apod. Z hlediska oborového je na problematiku soudobých dějin nahlíženo i optikou dalších disciplín – například dějin politických teorií a mezinárodních vztahů, dějin historického (a politického) myšlení, hospodářských a sociálních dějin, kulturních dějin, historických pamětních studií apod.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v písemném testu z požadované literatury (celkem čtyři otázky) a v ověření porozumění krátkému orálně historickému textu v anglickém jazyce o délce jednoho odstavce.

   Požadovaná literatura:
   1. RATAJ, J., HOUDA, P.: Československo v proměnách komunistického režimu. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1696-7.
   2. VANĚK, M., MÜCKE, P.: Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.

   V případě problémů s dostupností předepsané literatury se prosím obraťte na zástupce studijního programu.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Uchazeči mohou u zkoušky používat donesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 12 bodů a z porozumění odbornému textu v anglickém jazyce lze získat maximálně 3 body; celkem maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2021 Do: 11.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 14.06.2021 Do: 30.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Na základě poslední novely ZVŠ (č. 495/2020 Sb., dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti), která dovoluje vysokým školám se v mimořádných situacích odchýlit od běžné praxe, se mění vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2021/2022 u studijního programu Orální historie – soudobé dějiny takto:
   1) přijímací zkouška se ruší,
   2) doplňuje se jiná podmínka přijetí.
   Do 28. května 2021 uchazeč předloží motivační dopis a strukturovaný životopis. Motivační dopis by neměl být kratší než 3 strany a měl by prokázat znalosti, dovednosti a schopnosti uchazeče pro studium ve studijním programu. Děkan fakulty rozhodne, zda dokumenty, které uchazeč předloží, splňují nutné požadavky.

   Pro dodatečné přijímací řízení platí rovněž zde uvedená změna podmínek spočívající ve zrušení přijímací zkoušky a stanovení jiné podmínky. Pro přihlášky podané v rámci dodatečného přijímacího řízení je termín pro nahrání motivačního dopisu a strukturovaného životopisu do 15. srpna 2021.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-2136.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi programu Orální historie – soudobé dějiny se uplatní v celém spektru povolání, pro které je klíčové pochopení a výborné zvládnutí mezilidské komunikace v kontextu znalosti soudobých českých, československých i světových dějin. Absolventi jsou tedy schopni najít své uplatnění jednak v akademické sféře jakožto výzkumní pracovníci pohybující se v oblastech orální historie, soudobých dějin, kvalitativního výzkumu, paměťových studií a příbuzných disciplínách. Zároveň jsou díky získaným znalostem, dovednostem a zkušenostem plně kompetentní působit na odborných pozicích v paměťových institucích jako například archiváři či muzejníci či jako lektoři, produkční, metodici či koordinátoři mimo jiné v neziskových organizacích.

   Díky důrazu na práci s metodou kvalitativního rozhovoru a na jeho kritické zpracování jsou absolventi schopni působit dále na pozicích, které jsou na těchto dovednostech postaveny, zejména jako tazatelé, tiskoví mluvčí, redaktoři a moderátoři. V souvislosti s výukou zvládnutí souboru analyticko-interpretačních postupů a také vlastního výzkumného projektu pak mohou působit též jako analytici, projektoví manažeři, administrátoři apod. nejen ve veřejné, ale též soukromé sféře, a to jak v domácích, tak i mezinárodních institucích. Detailní znalost a zkušenost v oblasti eticky správné a legislativně korektně vedené (a případně i uchovávané a odborně analyzované) komunikace v reálném dobovém kontextu pak může být velmi vhodným rozšířením kompetencí pro pracovníky v oblasti managementu, personalistiky, public relations nebo u bezpečnostních sborů.