Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germánská a severoevropská studia se specializací Nederlandistika (0231TA09A16460205)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germánská a severoevropská studia (N0231A09A1646)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 25.05.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace – Nizozemský jazyk a literatura): 3
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace – Nizozemský jazyk a literatura): 3
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   Obsah přijímací zkoušky:
   1) praktická a teoretická znalost nizozemské morfologie a syntaxe (max. 40 bodů)
   2) nizozemská a vlámská literatura v rozsahu bakalářského studia, důraz je kladen na moderní nizozemskou literaturu (max. 30 bodů)
   3) znalost kultury a dějin oblasti, kde se mluví nizozemsky (max. 30 bodů)

   Celý přijímací pohovor se vede v nizozemštině, požadovaná úroveň je B2 dle SERR.

   další požadavky: seznam přečtených děl nizozemské beletrie, který by měl obsahovat alespoň 20 titulů z různých období a různých žánrů – prózy, poezie, dramatu (předkládá se u ústní zkoušky k nahlédnutí)

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 29.06.2020 Do: 25.07.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 31.07.2020 Do: 31.07.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: do 22. 7. 2020

   přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

   přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů)

   popis přijímací zkoušky:
   posouzení zaslaných materiálů
   1) strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině – max. 3 strany (max. 20 bodů)
   2) motivační esej v nizozemštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů)
   3) seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů)

   Uchazeči všechny podklady zašlou do 22. 6. 2020 do 23:59:59 hod. e-mailem na adresu irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

   Kritéria hodnocení:

   Strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině
   Dodržení žánru životopisu, logická struktura, styl: 0–10 bodů
   Dosavadní studium a odborné zkušenosti (studentské práce, publikace, projekty, kurzy, praxe, zahraniční zkušenosti): 0–10 bodů

   Motivační esej v nizozemštině
   Dodržení žánru eseje, koherence textu, styl: 0–10 bodů
   Přesvědčivost motivace ke studiu, orientace v oboru: 0–10 bodů
   Jazyková úroveň odpovídající úrovni B2 dle SERR: 0–20 bodů

   Seznam přečtené odborné literatury a beletrie
   Dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů
   Zastoupení beletrie nizozemské jazykové oblasti (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů
   Zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů

   další informace: ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 25. 5. 2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: ned.ff.cuni.cz (Ústav germánských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá nizozemský jazyk na vysoké úrovni (C1–C2 podle SERR), a to slovem i písmem. Je schopen používat odbornou, akademickou nizozemštinu a zároveň je schopen efektivně komunikovat v pracovním i úředním prostředí a psát náročné texty v nizozemštině. Osvojil si kompetence spjaté s psaním odborných textů o nizozemském jazyce a literatuře. Absolvent se dokonale orientuje v nizozemském a vlámském kulturním prostředí. Rovněž ovládá praktické postupy překladu z nizozemštiny a do nizozemštiny, včetně specifik překladu textů odborných a literárních.
   Absolventi jsou odborníky, kteří mohou pracovat v širokém spektru kulturního a politického života, v nakladatelstvích jako redaktoři, v publicistice jako kritici nebo redaktoři, v diplomatických službách, ve státní správě a mezinárodních organizacích, v různých kulturních institucích a samozřejmě ve specializované vědecké a výzkumné práci. Vedle toho mají i dobré předpoklady pro činnost překladatelskou.