Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germánská a severoevropská studia se specializací Finská filologie (0231TA09A16460204)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germánská a severoevropská studia (N0231A09A1646)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 25.05.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 3
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 4

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   1) písemná příprava: překlad a komentář gramatické struktury finského textu (max. 30 bodů)
   2) finská jazykověda (fonetika, morfologie, syntax) (max. 15 bodů)
   3) historické, sociální a kulturní reálie Finska ve finštině (max. 15 bodů)
   4) finská literatura (včetně předloženého seznamu literatury – viz další požadavky ke zkoušce) (max. 30 bodů)
   5) celková motivace ke studiu (max. 10 bodů)
   další požadavky ke zkoušce:
   student je povinen předložit seznam přečtené odborné literatury a beletrie (předkládá se u ústní přijímací zkoušky)

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 29.06.2020 Do: 25.07.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 31.07.2020 Do: 31.07.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: do 22. 7. 2020

   přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

   přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů)

   popis přijímací zkoušky:
   posouzení zaslaných materiálů
   1) strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo finštině – max. 3 strany (max. 20 bodů)
   2) motivační esej ve finštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů)
   3) seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů)

   Uchazeči všechny podklady zašlou do 22. 6. 2020 do 23:59:59 hod. e-mailem na adresu lenka.farova@ff.cuni.cz.

   Kritéria hodnocení:

   Strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo finštině
   Dodržení žánru životopisu, logická struktura, styl: 0–10 bodů
   Dosavadní studium a odborné zkušenosti (studentské práce, publikace, projekty, kurzy, praxe, zahraniční zkušenosti): 0–10 bodů

   Motivační esej ve finštině
   Dodržení žánru eseje, koherence textu, styl: 0–10 bodů
   Přesvědčivost motivace ke studiu, orientace v oboru: 0–10 bodů
   Jazyková úroveň odpovídající úrovni B2 dle SERR: 0–20 bodů

   Seznam přečtené odborné literatury a beletrie
   Dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů
   Zastoupení finské beletrie (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů
   Zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů


   další informace: fin.ff.cuni.cz (Oddělení finských studií, Ústav germánských studií)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Lze upustit od přijímací zkoušky, pokud je průměrná známka uchazečovy bakalářské státní zkoušky z předmětů studia oboru Finská studia výborně. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 4. 6. 2020. Do tohoto dne musí uchazeč, který žádá o upuštění od přijímací zkoušky, složit bakalářskou zkoušku, a pokud ji nesložil na Filozofické fakultě UK, také doložit známky.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: fin.ff.cuni.cz (Oddělení finských studií, Ústav germánských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   • specialista ve firmách obchodujících s Finskem, které operují v ČR,
   • kulturní instituce (nakladatelství, kulturní centra či pořadatelé kulturních akcí s danou tematikou),
   • státní správa,
   • mezinárodní instituce,
   • sdělovací prostředky (specialista na finský region, příp. korespondent),
   • oblast cestovního ruchu (programový koordinátor, průvodce),
   • překladatelská a tlumočnická činnost.