Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Germánská a severoevropská studia se specializací Germanistika (0231TA09A16460202)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germánská a severoevropská studia (N0231A09A1646)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 30
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 25.05.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné, sdružené nebo dvouspecializační studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; lze kombinovat buď jednu specializaci s jiným programem (sdružené studium), nebo dvě specializace zároveň (dvouspecializační studium), nebo studovat jen jednu specializaci (samostatné studium)

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace – Německý jazyk a literatura): 9
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace – Německý jazyk a literatura): 16
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) ověření znalosti gramatických struktur na úrovni bakalářského studia (max. 25 bodů)
   2) zkouška z mluvnice současné němčiny (max. 30 bodů)
   3) zkouška z německojazyčné literatury a kultury 20. století (max. 30 bodů)
   4) motivační rozhovor (max. 15 bodů)

   Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky musí prokázat znalosti, které jsou dány požadavky kladenými na ústní a písemný projev na úrovni B2 podle SERR. Zkouška začíná písemnou přípravou (délka 30 minut; všichni uchazeči pozvaní na týž den společně) v úvodu dne, při níž jsou ověřovány znalosti gramatiky na úrovni bakalářského studia.
   Následuje ústní zkouška (každý/á uchazeč/ka jednotlivě), která trvá celkem 20 minut a má tři části. Při zkoušce z mluvnice se vychází z již opravené písemné přípravy a požadován je kromě praktické aplikace gramatiky také vhled do základních souvislostí a pravidel jazykového systému, přehled nejvýznamnějších gramatik, autorů a jejich koncepcí. Při zkoušce z německojazyčné literatury a kultury 20. století se vychází z předloženého seznamu literatury a důraz je kladen nejen na faktografické informace o autorech a jejich dílech, ale také na interpretaci děl, návaznost na charakteristiku epoch a sepětí s kulturně-společenským vývojem dané doby. V motivačním rozhovoru dostává uchazeč/ka prostor k tomu, aby vysvětlil/a, proč se rozhodl/a studovat právě germanistiku a právě na Ústavu germánských studií FF UK. Celá přijímací zkouška je vedena v němčině.

   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč u zkoušky odevzdá seznam přečtené literatury německy píšících autorů. Seznam obsahuje minimálně 20 titulů přečtených v originále, z toho alespoň 10 beletristických děl.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 29.06.2020 Do: 25.07.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 31.07.2020 Do: 31.07.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek v elektronickém systému: do 22. 7. 2020

   přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze

   přijímací zkouška: jednokolová (posouzení zaslaných materiálů)

   popis přijímací zkoušky:
   posouzení zaslaných materiálů
   1) motivační esej v němčině v rozsahu 1–2 strany (max. 50 bodů)
   2) resumé bakalářské práce (nebo jejích dílčích výsledků) v němčině v rozsahu 1–2 strany (max. 50 bodů)

   Nárokům oborového studia odpovídá uchazeč, který úspěšně ukončil (nebo zanedlouho ukončí) bakalářské studium (především) ve filologickém nebo společenskovědním oboru. U přijímací zkoušky uchazeč prezentuje svůj zájem o obor, svou dosavadní odbornou práci a jazykové dovednosti. Je požadována jazyková úroveň min. B2 podle SERR.

   Uchazeč odevzdá dva původní dokumenty zpracované v němčině:
   1) esej, v níž popíše své důvody a svou motivaci ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Germánská a severoevropská studia – specializace Germanistika na FF UK, a
   2) resumé své bakalářské práce či jejích dílčích výsledků, není-li v době zkoušky práce ještě dokončena.

   Oba dokumenty je třeba odevzdat elektronicky ve formátu .doc nebo .docx (aplikace MS Word) do 22. 6. 2020 do 23:59:59 hod. na e-mailovou adresu vera.hejhalova@ff.cuni.cz. Formální náležitosti obou dokumentů: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, okraje 2,5 cm z každé strany, délka textu max. 2 strany u každého z dokumentů. Text musí být opatřen jménem a příjmením uchazeče a opatřen nadpisem „Motivační esej“ a „Resumé bakalářské práce“.


   Kritéria hodnocení eseje:
   • obsahově i stylisticky na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky formálního, obsahového, strukturního, jazykového nebo stylistického rázu: 50–38 bodů
   • vcelku na výši, ale vykazuje větší nedostatky formálního, obsahového, strukturního, jazykového nebo stylistického rázu: 37–26 bodů
   • slabá a nepřesvědčivá, vykazuje velké nedostatky po formální, obsahové i jazykové stránce: 25–13 bodů
   • naprosto obsahově i formálně nedostatečná, bez jakékoliv orientace v problému, na velmi špatné jazykové i stylistické úrovni absolutně neodpovídající úrovni B2 podle SERR: 12–1 bodů
   • nedodání: 0 bodů

   Kritéria hodnocení resumé bakalářské práce:
   • jasně formulované a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky formálního, obsahového, strukturního, jazykového nebo stylistického rázu: 50–38 bodů
   • jasně formulované a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky formálního, obsahového, strukturního, jazykového nebo stylistického rázu, nicméně je přijatelné: 37–26 bodů
   • slabé a nepřesvědčivé, vykazuje velké nedostatky po formální, obsahové i jazykové stránce: 25–13 bodů
   • naprosto obsahově i formálně nedostatečné, bez jakékoliv orientace v problému, na velmi špatné jazykové i stylistické úrovni absolutně neodpovídající úrovni B2 podle SERR: 12–1 bodů
   • nedodání: 0 bodů

   další informace: german.ff.cuni.cz/cs/uchazec/prijimaci-zkousky/nemecky-jazyk-a-literatura-magistr/ (Ústav germánských studií)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá vysokou úroveň jazykové kompetence slovem i písmem, disponuje faktografickými znalostmi i komunikativními dovednostmi v oblasti různorodé problematiky celé německé jazykové oblasti, a to v ohledu jazykovědném i literárním. Orientuje se v historii, filozofii a kultuře německy mluvících zemí. Svou vysokou erudovanost a jazykovou vybavenost může využít pro práci v tuzemských i zahraničních institucích, v diplomacii, v orgánech EU, pro práci v médiích, jako překladatel, jazykový expert, redaktor, vědecký pracovník a podobně. Je připraven také pro odbornou a vědeckou činnost v oblasti vzdělávání a kultury.