Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sociální geografie a regionální rozvoj (0532VD330031) DSP II

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj (P0532D330031)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.12.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Doktorský program se soustřeďuje na studium sociálněgeografické transformace společnosti, její podmíněnosti, tendence jejího vývoje a její prostorovou strukturu - s dopady na organizaci společnosti a důrazem na kvalitativní proměny i vazby na přírodní prostředí (environmentální pojetí). Výzkum probíhá v různých prostorových měřítkách. Výzkumná témata zapadají do širších tematických okruhů jako jsou např.: vývoj obyvatelstva a osídlení, regionální socioekonomický rozvoj a politika, sociální a kulturní klima nebo krajina.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/čky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč/ka prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.02.2021 Do: 05.02.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.02.2021 Do: 10.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/ka je připraven/a jak k samostatné, tak i týmové tvůrčí vědecké práci. Dovede analyzovat složky sociálněgeografického prostředí a komplexně hodnotit vývoj jeho prostorové diferenciace i interakcí sociálního a přírodního prostředí, socioekonomických a sociokulturních systémů, a to i s využitím GIS. Umí koncipovat vzájemně provázaný soubor opatření na podporu regionálního rozvoje, a to na všech řádovostních úrovních. Uplatňuje se v akademické, výzkumné, decizní i komerční sféře; ve veřejné správě, poradenství, projektové činnosti, např. v oblastech regionálního rozvoje, výzkumu měst a suburbanizace, periferních oblastí, výzkumu trhu, mobility obyvatelstva či lokalizace ekonomických aktivit, a to jak v rámci Česka tak EU.