Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Regionální a politická geografie (0532VD330029) DSP II

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Regionální a politická geografie (P0532D330029)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.12.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Doktorský program zkoumá regionální a politické geografie globalizujícího se světa v různých prostorových měřítcích (od lokálních po globální). Z perspektivy politické a regionální geografie se zabývá výzkumnými tématy, jako jsou (multi-skalární) správa, geografie státu, nacionalismus, identita, volby, mír a konflikty, geopolitika, politika životního prostředí, integrační a dezintegrační procesy nebo institucionální struktury.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/ky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč/ka prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.02.2021 Do: 05.02.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.02.2021 Do: 10.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/ka je připraven/a jak k samostatné tak i týmové tvůrčí vědecké práci. Má široký rozhled v obecných otázkách regionální a politické geografie i v předmětu své specializace (znalost teorií a konceptů, aplikace metodologických přístupů). Dovede komplexně hodnotit vývoj a vzájemné interakce společenských a přírodních složek geografického prostředí a řešit problémy na lokální, regionální, národní i globální úrovni (např. analyzovat regionální socioekonomické, sociokulturní, politické systémy, systém osídlení, fungování a reformy veřejné správy, vývoj evropské integrace, globalizace, mezinárodních vztahů, cestovního ruchu). Uplatňuje se v akademické, výzkumné i decizní sféře (městské, regionální, národní úřady, instituce EU apod.).