Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země (0532VD330022) DSP II

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země (P0532D330022)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.12.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Studijní program je založen na propojení a syntéze vědních disciplín geografických informačních systémů, kartografie a dálkového průzkumu Země. Poskytuje studentům pokročilé teoretické a praktické znalosti v uvedených disciplínách, seznamuje je s moderními metodickými přístupy i technikami a nástroji v těchto oborech a s možnostmi jejich využití při řešení aktuálních problémů v přírodních i společenských, zejména geografických vědách s důrazem na interdisciplinární přesahy.

   Program zahrnuje vědecký výzkum a jeho aplikace v problematice:
   - pokročilých metodických i technologických postupů analýzy prostorových dat v prostředí geografických informačních systémů a jejich aplikací
   - sběru a analýzy dat pokročilými metodami dálkového průzkumu Země
   - teorie tvorby databázových systémů a distribuce prostorových dat
   - organizace, standardizace, modelování a interpretace prostorových dat
   - návrhů pokročilých nástrojů analýzy rastrových i vektorových dat
   - digitální technologie moderní mapové tvorby, vývoje nových metod automatizovaného zpracování kartografických dat a kartografických produkčních systémů
   - distribuce a uživatelského přístupu k prostorovým informacím pomocí internetu
   - vytváření a fungování národní i nadnárodní geoinformační infrastruktury.

   Cílem studia je rovněž vytvoření podmínek k zapojení studenta do mezinárodní spolupráce ve vědeckém výzkumu a získání potřebných komunikačních i profesních schopností, především formou stáží na zahraničních pracovištích.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu. Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut): (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu.
   U každého uchazeče/ky bude hodnocena motivace k vědecké práci, jazykové schopnosti, dosavadní odborné, výzkumnou úroveň a proveditelnost doktorského studia v předepsané době.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 10 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.02.2021 Do: 05.02.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.02.2021 Do: 10.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má hluboké teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti geoinformatiky, kartografie a dálkového průzkumu Země se specializací v jednom z těchto oborů. Dokáže samostatně řešit teoretické i praktické úlohy a využívat moderní nástroje a technologie v oblasti získávání prostorových dat, jejich analýzy, interpretace i syntézy. Stává se vyhraněnou vědeckou osobností, získané znalosti a dovednosti i schopnost tvůrčího myšlení dokáže samostatně aplikovat při řešení komplexních vědeckých problémů. Důraz je kladen na rozvoj schopností působit v mezinárodním kolektivu a navazovat mezinárodní kontakty v odborné komunitě. Absolvent se uplatní ve vědeckých ústavech, na univerzitách, ve státních institucích a organizacích i v komerčním sektoru v interdisciplinárním výzkumu, vývoji i aplikacích v oblasti věd o Zemi, environmentálních, technických i společenských věd, konkrétně v oblastech geoinformačních systémů, kartografických produkčních systémů, oblasti zpracování a analýzy obrazových dat, prostorového modelování a animací, vývoji geoinformačních databázových technologií i vytváření geoinformační infrastruktury.