Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Fyzická geografie a geoekologie (0532VD330020) DSP II

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Fyzická geografie a geoekologie (P0532D330020)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.12.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Doktorský studijní program Fyzické geografie a geoekologie připravuje studenty na vysoce odbornou a specializovanou, samostatnou vědecko-výzkumnou činnost v jednotlivých disciplínách fyzické geografie včetně geoekologie na mezinárodně srovnatelné úrovni. Závažným úkolem fyzické geografie a geoekologie je rovněž výzkum prostorových a časových vztahů mezi přírodním prostředím a společností. Současné členění fyzické geografie respektuje dynamicky se rozvíjející specializace, jakými jsou především geomorfologie, hydrologie, klimatologie, meteorologie, biogeografie a pedogeografie. Rozvoj obecné a regionální fyzické geografie je významně stimulován poznatky dílčích fyzickogeografických disciplín, které navíc úzce spolupracují s dalšími přírodovědnými obory jako jsou geologie a geofyzika, geoinformatika, biologie a ekologie. Významným tematickým okruhem fyzické geografie a geoekologie (v teoretické i aplikační úrovni) je porovnání průběhu a dynamiky současných přírodních procesů s jejich průběhem a vývojem v paleogeografické historii Země. Z této korelace vyplývají zásadní poznatky o dynamice fyzickogeografických procesů a jevů v kvartéru a možnost predikce regionálních a globálních změn přírodního prostředí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče/ky v rámci odbornosti daného studijního programu.
   Uchazeč/ka předem připraví v písemné podobě a připojí k přihlášce ke studiu (v rozsahu max. 5 tis. znaků), a pak v rámci přijímací zkoušky ústně prezentuje (v délce max. 10 minut):
   (a) shrnutí své dosavadní odborné činnosti
   (b) stručný návrh svého doktorského projektu.
   Komise bude komplexně hodnotit motivaci uchazeče/ky, jeho/její jazykové schopnosti, dosavadní výsledky odborné činnosti, kvalitu a realizovatelnost doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč/ka prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 8. ledna 2021, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.02.2021 Do: 05.02.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 10.02.2021 Do: 10.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu Fyzická geografie a geoekologie je vybaven hlubokými odbornými znalostmi ve své specializaci, současně má široký rozhled a zasvěcenou orientaci v obecně geografickém základu, což mu umožňuje samostatnou vědeckovýzkumnou činnost. Zároveň je schopen řešit mezioborové a komplexní fyzickogeografické a environmentální problémy (např. přírodní ohrožení a jejich rizika pro společnost) a má kvalifikaci tvůrčího uživatele GIS, DPZ, geoinformatických a statistických metod ve fyzické geografii a geoekologii. Dobře se orientuje ve světové literatuře a v základech dalších přírodovědných disciplín, zejména ve vztahu k lokálním, regionálním a globálním aspektům interakcí přírodního prostředí a společnosti. Odborná kompetence, hluboké poznání fyzickogeografického prostředí, vývoje krajiny a interakcí fyzickogeografické a socioekonomické sféry umožňuje absolventovi tohoto studijního oboru efektivní mezioborovou spolupráci s odborníky z ostatních přírodovědných a environmentálních disciplín.