Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Francouzská filologie (0231TA090064)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Francouzská filologie (N0231A090064)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 16
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 27

   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) praktická znalost francouzského jazyka (max. 40 bodů)
   2) lingvistika francouzštiny v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu francouzská filologie (max. 30 bodů)
   3) dějiny francouzsky psaných literatur v rozsahu státní bakalářské zkoušky programu francouzská filologie (max. 30 bodů)
   Požaduje se znalost francouzského jazyka, francouzské lingvistiky a francouzské literatury na úrovni bakalářské zkoušky.

   další požadavky ke zkoušce:
   Jako podklad k přijímací zkoušce se komisi předkládá k nahlédnutí:
   - výtisk bakalářské práce nebo její reprezentativní části,
   - seznam četby nejméně 50 děl francouzsky psaných literatur a seznam prostudovaných prací k těmto literaturám a k teorii francouzského jazyka,
   - odborný životopis,
   - výpis absolvovaných předmětů předchozího/stávajícího studia.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   na webu urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se; informace budou zveřejněny na webových stránkách ústavu

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má výtečnou znalost běžné francouzštiny (úroveň C2 podle SERR) a odborné francouzštiny humanitních oborů, ucelené znalosti lingvistických disciplín aplikovaných na francouzský jazyk, literární teorie a literárních a kulturních dějin Francie i vhled do literatur dalších frankofonních zemí a do evropských kulturních souvislostí. Má předpoklady k doktorskému studiu a k vědecké práci v oboru. Může se uplatnit v profesích jako překladatel, nakladatelský redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích, diplomatických službách, státní správě, mezinárodních institucích, podnikatelské sféře či v humanitárních organizacích.