Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Germanoslavistika (0232VD090037)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Germanoslavistika (P0232D090037)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: ruština
  Předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Tento mezinárodní doktorský studijní program s dvojím diplomem (double degree) se uskutečňuje na základě meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Sapienza ze dne 6. 12. 2018.

   Jazyk výuky je ruština. Germanoslavistika je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.

   Данная международная докторская учебная программа с двойным дипломом (double degree) реализуется на основе межуниверситетского соглашения между Карловым университетом и университетом Сапиенца от 6.12.2018.

   Обучение проходит на русском языке. Обучение по специальности Германославистика платное, стоимость обучения 2 000 крон в год.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 15 bodů)
   kritéria hodnocení:
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 12–15 bodů;
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 8–11 bodů;
   slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 4–7 bodů;
   naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–3 bodů.

   druhá (ústní) část (max. 45 bodů)
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   K ústní části jsou pozváni všichni přihlášení uchazeči.

   další požadavky ke zkoušce:
   Je požadována znalost ruštiny nejméně na úrovni B2 (Společného evropského referenčního rámce), tj. uchazeč by měl ovládat ruštinu natolik, aby v ní mohl číst odbornou literaturu a sledovat lingvistické a literárněvědné přednášky a diskuse. Dále je vyžadována znalost češtiny nebo slovenštiny nejméně na úrovni A2. Přijímací zkouška je vedena zčásti v ruštině a zčásti v češtině. Součástí bodového hodnocení všech částí zkoušky je také hodnocení ústního projevu uchazeče.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • vyšší roviny jazykového systému germánských a slovanských jazyků (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu, stylistika, lexikologie, pragmatika) z teoretického nebo případně aplikovaného hlediska
   • historický vývoj germánských a slovanských jazyků
   • literární teorie
   • literární historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • kulturní historie se zaměřením na germanistické a slavistické oblasti
   • komparatistika

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedkyní příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., e-mail: libuse.heczkova@ff.cuni.cz.   Приемный экзамен: два тура

   Содержание, предмет приемного экзамена:

   Первая часть
   1. Оценка проекта диссертационной работы (макс. 15 баллов)

   Критерии оценки:
   Доступно и ясно сформулированный и отвечающий критериям специальности проект, имеющий незначительные недостатки: 12-15 баллов
   Доступно и ясно сформулированный и отвечающий критериям специальности проект, имеющий некоторые недостатки, но в приемлемой форме: 8-11 баллов
   Слабый и неубедительный проект, шансы на успешное завершение проекта лишь гипотетические: 4-7- баллов
   Неудовлетворительный проект, без какой-либо ориентации в проблематике: 0-3 балла

   Вторая (устная) часть (макс. 45 баллов)
   1. Дискуссия по специальности по предложенному проекту диссертационной работы: 0-20 баллов
   2. Оценка достигнутого профессионального уровня и уровня образования соискателя: 0-10 баллов
   3. Знание литературы по специальности: 0-15 баллов

   На устную часть экзамена приглашены все соискатели, подавшие заявление.

   Требования к экзамену:
   Программа, аккредитованная на русском языке
   Необходимо владение русским языком на уровне В2 (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), то есть соискатель должен знать русский язык настолько, чтобы он мог читать научную литературу по специальности и посещать лингвистические и литературоведческие лекции и участвовать в дискуссиях. Кроме того, требуется знание чешского языка или словацкого языка на уровне не ниже А2. Приемные экзамены проводятся частично на русском языке и частично на чешском языке. Составной частью оценки всех частей приемного экзамена является оценивание устного ответа соискателя.

   Программа, аккредитованная на чешском языке
   Необходимо владение чешским языком или словацким языком на уровне В2 (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), то есть соискатель должен знать чешский язык настолько, чтобы он мог читать научную литературу по специальности и посещать лингвистические и литературоведческие лекции и участвовать в дискуссиях. Кроме того, требуется знание немецкого языка или русского языка на уровне не ниже B2. Приемные экзамены проводятся частично на чешском языке и частично на немецком или русском языке (по выбору соискателя). Составной частью оценки всех частей приемного экзамена является оценивание устного ответа соискателя.
   Программа, аккредитованная на немецком языке
   Необходимо владение немецким языком на уровне В2 (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), то есть соискатель должен знать немецкий язык настолько, чтобы он мог читать научную литературу по специальности и посещать лингвистические и литературоведческие лекции и участвовать в дискуссиях. Кроме того, требуется знание чешского или словацкого языка или русского языка на уровне не ниже А2. Приемные экзамены проводятся частично на немецком языке и частично на чешском языке. Составной частью оценки всех частей приемного экзамена является оценивание устного ответа соискателя.

   Рекомендуемые темы проектов диссертационных работ:
   • Высшие уровни языковой системы германских и славянских языков (функциональная морфология, синтаксис, синтаксис текста, лингвистика текста, стилистика, лексикология, прагматика) с теоретической или практической точки зрения
   • Историческое развитие германских и славянских языков
   • Теория литературы
   • История литературы с ориентацией на германские и славянские области
   • История культуры с ориентацией на германские и славянские области
   • Компаративистика

   Соискатель заранее обсуждает выбранную тему с председателем диссертационного совета.
   Председатель диссертационного совета: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Контакт: libuse.heczkova@ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020 Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: germanoslavistika.ff.cuni.cz


   Вебсайт и дополнительная информация: germanoslavistika.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi (v oblasti jazykovědy a filologie konkrétního jazyka/jazyků) se schopností kritického myšlení. Bude připraven k samostatné vědecké práci a dokáže se uplatnit tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a obecné jazykovědy a filologických postupů. Může se uplatnit také v oblastech aplikované lingvistiky, jako je tlumočení odborných přednášek, překlad jazykovědných publikací apod., na vysokých školách a akademických ústavech, v časopisech se zaměřením na literaturu, umění či dějiny umění, v kulturních institucích, ve státní správě v oblasti řízení kulturní politiky, v diplomatických službách apod.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok