Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  English Language and Linguistics (0231TA090060)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: English Language and Linguistics (N0231A090060)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   obsah přijímací zkoušky:
   1. kolo – písemná část (max. 50 bodů, doba trvání: 90 minut)
   lingvistický rozbor anglického textu
   2. kolo – ústní část (pohovor, celkem max. 50 bodů)
   1) motivace ke studiu anglického jazyka a lingvistiky (max. 15 bodů)
   2) gramatický systém anglického jazyka, jazykové dovednosti (max. 35 bodů)

   Obsahem prvního kola zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu: morfologie slovních druhů, syntaktická analýza věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky, obecná znalost dějin anglického jazyka, znalost funkčního popisu gramatického systému a relevantních gramatických kategorií.
   Ve druhém kole se testuje: 1) motivace ke studiu anglického jazyka a lingvistiky (uchazeč má prokázat hlubší zájem o anglický jazyk a lingvistiku; očekává se obecná představa o profesním uplatnění v návaznosti na zvolený studijní obor); 2) znalost anglického gramatického systému a příslušné jazykovědné terminologie (v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů na předních českých univerzitách) a jazykové dovednosti (včetně adekvátní znalosti psané a mluvené odborné angličtiny).

   další požadavky: žádné (nejsou požadovány žádné certifikáty o zkouškách z angličtiny)

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace:
   uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent programu Anglický jazyk a lingvistika ovládá na vysoké úrovni jak obecnou tak odbornou angličtinu v oblasti filologie a dalších humanitních vědních oborů; rozumí do hloubky teorii a metodologii anglické lingvistiky včetně lingvistiky aplikované. Najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba výborné znalosti angličtiny a otevřeného, zasvěceného a flexibilního přístupu. Nejúspěšnější absolventi pokračují ve studiu v doktorských studijních programech v České republice nebo v zahraničí.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 110000 CZK / rok