Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Klasická filologie (7310V079)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jazyk výuky je angličtina. Klasická filologie je placený obor; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě uchazečem předloženého seznamu): 0–15 bodů

   Oborová rada nenavrhuje ani neukládá konkrétní témata, ale projekty by měly odpovídat výzkumnému zaměření Ústavu řeckých a latinských studií. Uchazeči musí navrhnout projekty (podle své osobní volby) spadající do oblastí latinské lingvistiky, starořecké lingvistiky a starořecké literatury.
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc., e-mail: dagmar.muchnova@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studia oboru Klasická filologie je erudovaným odborníkem v oblasti klasických jazyků / antické literatury, který osvědčil schopnost nabyté poznatky tvůrčím způsobem rozvíjet. Obhájenou disertační prací prokázal špičkovou kvalitu ve zvolené specializaci v rámci klasické filologie, včetně spolehlivé orientace v literárněvědné nebo lingvistické teorii. Je vědomostně, metodicky a jazykově vybaven pro samostatnou vědeckou práci a je schopen její výsledky prezentovat na konferencích, v odborných časopisech, v monografiích či edicích antických textů. Profesně se absolvent může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, redaktor či překladatel odborných publikací.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok