Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Translation Studies (0231VD090011)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Translation Studies (P0231D090011)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jazyk výuky je angličtina. Translatologie je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče a jeho překladatelské praxe: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí translatologických výzkumů, teorie a metodologie (v souvislosti s projektem a na základě uchazečem předloženého seznamu; alespoň tři položky se musejí týkat československých/středoevropských teorií) 0–15 bodů

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Translation and reception of Czech verbal/audiovisual production in other cultures
   • Ideology in translation (selection, method, censorship)
   • Role of translation in the evolution of a culture
   • Socio-semiotic aspects of translation
   • Intersemiotic aspects of translation
   • In/direct translation and World Literature
   • Translating from/into minor cultures
   • Translation in the digital age
   • Economic globalisation and translation
   • Historiography of Translation Studies
   Uchazeč může volit zaměření disertačního projektu i mimo doporučené tematické okruhy, důrazně však doporučujeme, aby téma předem konzultoval s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Jana Králová, CSc., e-mail: jana.kralova@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent ovládá metodologii vědecké práce v oblasti humanitních věd se zaměřením na vztahy různých jazyků / kultur; orientuje se v informačních zdrojích a je schopen hodnotit jejich relevanci pro zvolenou jazykovou / kulturní dvojici; ovládá teoretické koncepce v oblasti překladu a tlumočení a je schopen je aplikovat na analýzu překladatelského / tlumočnického trhu a postupy překladu / tlumočení. Umí zpracovat, zredigovat a připravit k publikaci rozsáhlý vědecký text a hodnotit kvalitu odborných textů v oblasti překladu a tlumočení. Je schopen teoreticky reflektovat konkrétní translatologické produkty / situace v jejich jazykových, kulturních, historických a společenských souvislostech a své závěry veřejně prezentovat.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok