Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Logic (0223VD170001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Logic (P0223D170001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 2
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jazyk výuky je angličtina. Logika je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadního studia a odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury (na základě seznamu četby předloženého uchazečem): 0–15 bodů

   Oborová rada nenavrhuje uchazečům konkrétní témata. Uchazeči mají možnost individuální volby. Měli by však mít na paměti, že výzkumná činnost členů Katedry logiky se týká neklasických logik, teorie množin, metamatematiky a interakce těchto disciplín včetně historických aspektů. Každý doktorand by měl mít kvalifikovaného školitele, který bude se studentem úzce spolupracovat – člena oborové rady nebo badatele, kterého oborová rada pokládá za vhodného. Témata nespadající do oblasti zájmu členů katedry je nutné nejdříve prodiskutovat s předsedou oborové rady.
   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., e-mail: vitezslav.svejdar@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventem studia je kvalifikovaný badatel v oboru logika nebo v interdisciplinární oblasti na pomezí tohoto oboru, jenž má hluboké znalosti metod a trendů moderní logiky a zároveň se specializuje na některé z jejích aspektů, od čistě matematické logiky a základů matematiky a informatiky, přes aplikace logiky v informatice a lingvistice až po výhradně filosofické aspekty logiky. Je schopen samostatné vědecké práce, její výsledky prezentuje jak na domácím, tak na zahraničním fóru, a je schopen interdisciplinární spolupráce. Své znalosti je schopen dále předávat studentům. Absolventi doktorského studia se uplatní především na vědeckých pracovištích a vysokých školách některého z uvedených zaměření.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok