Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Education (0111VD190005)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Education (P0111D190005)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   společný program FF UK a PedF UK

   Jazyk výuky je angličtina. Pedagogika je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   řijímací zkouška: jednokolová, ústní

   Obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   Projekt by měl obsahovat: charakteristiku širšího problémového okruhu, do něhož zvolená tematika náleží, základní teoretická východiska, představu o cíli a struktuře disertace, formulaci výzkumného problému a uvažované metodologické přístupy. Obhajoba projektu zahrnuje prokázání základního přehledu v pedagogických konceptech a metodologii společenskovědního výzkumu.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Oborová rada pro studium na FF UK preferuje témata ze sociální pedagogiky, filozofie výchovy, sociologie výchovy, dějin pedagogiky, sociální patologie a rizikového chování u dětí a mládeže, didaktiky a dramatické výchovy.

   Předsedkyní oborové rady je doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. (PedF UK), e-mail: jana.strakova@pedf.cuni.cz. Uchazeči hlásící se na FF UK zvolené téma předem konzultují s kontaktními osobami za FF UK: doc. PhDr. Jaroslav Koťa (e-mail: Jaroslav.kota@ff.cuni.cz) a PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. (e-mail: martin.strouhal@ff.cuni.cz).

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského programu Pedagogika je odborník v oblasti vzdělávání, který v průběhu studia kultivuje schopnost uplatnit teoretické vybavení tvůrčím způsobem. Je vědomostně, metodologicky i jazykově vybaven pro individuální i kolektivní vědeckou práci v oblasti pedagogiky a příbuzných společenských věd. Profesně se může uplatnit zejména jako vědecký pracovník, vysokoškolský pedagog, pedagog vyšších odborných škol, jako odborný nebo řídicí pracovník v samostatných vzdělávacích či výchovných zařízeních a jako koncepční či analytický pracovník v institucích veřejné správy. Získané kompetence mu umožňují odborné působení v široké škále povolání, kde uplatní hluboké odborné a metodologické znalosti, kritické myšlení a odborný nadhled.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok