Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Clinical and Health Psychology (0313VD230005)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Clinical and Health Psychology (P0313D230005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jazyk výuky je angličtina. Klinická psychologie a psychologie zdraví je placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru a metodologických souvislostech disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu): 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti v oboru doktorského studia a oborových znalostí: 0–30 bodů

   Tematické zaměření připravovaných disertačních projektů vychází z profilujícího vědecko-výzkumného zaměření katedry psychologie – Progres Q15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí, který akcentuje vědecko-výzkumné a metodologické zaměření na celoživotní vývoj člověka a jeho jednotlivé fáze (dětství, dospělost, stáří), na otázky osobní pohody a psychické odolnosti v různých souvislostech fungování člověka, na protektivní a rizikové faktory vývoje od dětství do dospělosti (včetně delikvence), na různé oblasti kvality života ve zdraví a v nemoci, v pracovním procesu a organizačním prostředí, v procesech seberealizace či měnících se podmínek komunikačních médií nebo otázek optimálního stárnutí. Dílčí úkoly mohou také souviset s psychologickou diagnostikou a intervencemi, protože výstupy mají představovat jak poznatky základního výzkumu, sloužící k rozvoji obecné teorie celoživotního vývoje, tak aplikované výsledky a zpracování návrhu preventivních a intervenčních postupů pro zvýšení úrovně kvality života člověka v hlavních vývojových etapách i v nejvýznamnějších životních situacích. Počítá se se zaměřením na vybrané profesní skupiny – např. učitelé, lékaři, pomáhající profese aj. Hlavní cíle dílčích projektů směřují k úspěšné adaptaci a k efektivnímu fungování člověka v měnícím se světě a multikulturní společnosti. Analyzovány jsou jak vnější okolnosti (společenské a situační faktory), tak samotní aktéři (osobnostní faktory).

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje předsedou oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. (petr.weiss@vfn.cz).

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu Klinická psychologie a psychologie zdraví je znalcem nejnovějších a vědecky podložených postupů s kritickým pohledem na jejich obsahové a zejména metodologické souvislosti. Ve stěžejní problematice, která byla tématem jeho disertačního projektu, prokázal hluboké znalosti oborové i metodologické, umí se orientovat v otázkách moderní psychodiagnostiky, metodách péče o psychické zdraví i v psychoterapeutické intervenci. S využitím získaných znalostí a výzkumných zkušeností je připraven na samostatnou tvůrčí práci v základním i aplikovaném výzkumu vyžadujícím nejnáročnější kvalifikační předpoklady, které přispívají k rozvíjení oboru psychologie dané oblasti.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok