Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Auxiliary Historical Sciences (0322VD120002)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Auxiliary Historical Sciences (P0322D120002)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jazyk výuky je angličtina. Pomocné vědy historické jsou placený program; roční poplatek za studium činí 2000 Kč.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   příklady tematických okruhů projektu připravované disertační práce:
   • Správa, organizace a produkty jednotlivých institucí či organizací v českém státě resp. Československu, případně v zahraničí
   • Analýza vybraných rukopisů
   • Dějiny knihoven s historickými fondy
   • Vývoj kalendáře a měření času
   • Analýza diplomatických, paleografických či správních kategorií
   • Písemná kultura v historickém vývoji českého státu a jeho institucí
   • Výpovědní hodnota písemných, mapových a obrazových pramenů
   • Edice historických pramenů
   • Zpracování mincovního nálezu

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D., e-mail: hana.patkova@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního oboru Pomocné vědy historické je vysoce kvalifikovaným vědeckým pracovníkem, který je schopen kriticky zhodnotit výsledky předchozího výzkumu v oblasti pomocných věd historických, dějin správy a nauky o pramenech, rovněž v ediční činnosti, a pracovat tvůrčím způsobem v těchto disciplínách v souladu s rozvojem příbuzných vědních oborů v mezinárodním měřítku. Současně je schopen plnit náročné úkoly ve vědecko-pedagogické oblasti na vysokých školách humanitního zaměření a v odborné práci na specializovaných vědeckých pracovištích AV ČR, v.v.i. Uplatní se i jako vysoce kvalifikovaný, případně řídící pracovník v různých typech veřejných i soukromých archivů a dalších kulturních institucí (muzea, knihovny spravující historické knižní fondy).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok