Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Učitelství - Didaktika dějepisu (0111VD300010)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Učitelství - Didaktika dějepisu (P0111D300010)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Didaktika školní historické edukace (tvorba a hodnocení kurikul, hodnocení učebnic a edukačních materiálů, vztahy mezi historickými vědami a historickou edukací, obojí včetně mezinárodních srovnání)
   • Dějiny školní historické edukace
   • Didaktické aspekty muzeálních a galerijních expozic

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., e-mail: zdenek.benes@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studia v oboru didaktika dějepisu je odborníkem schopným tvůrčím způsobem rozvíjet teorii historické edukace v úzkém vztahu s jejím uplatněním ve školní i mimoškolní edukační praxi. Zná současné trendy v oblasti didaktiky dějepisu a je schopen nabyté znalosti, dovednosti a schopnosti fundovaně prezentovat ve školní výuce, ve školské či státní správě, paměťových institucích či dalších sférách užívajících historie jako nástroje kulturní kultivace jednotlivce a jeho socializace. K odborně relevantnímu přenosu historických informací je schopen využití historických, pedagogických a psychologických poznatků a dovedností.