Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Politologie (0312VD200014)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Politologie (P0312D200014)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 4
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   společný program FF UK a FSV UK
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   první část – zhodnocení projektu disertační práce (max. 30 bodů)
   kritéria hodnocení:
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 23–30 bodů;
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 15–22 bodů;
   slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 7–14 bodů;
   naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 0–6 bodů.

   K ústní části jsou pozváni všichni uchazeči, kteří v první části získají alespoň 15 bodů.

   druhá (ústní) část (max. 30 bodů)
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–20 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–10 bodů

   Odborná rozprava nad projektem se zaměří na:
   • cíle disertačního výzkumu,
   • teoreticko-metodologické ukotvení navrhovaného projektu,
   • proveditelnost výzkumného záměru, jeho limity.
   Při posouzení dosavadní odborné činnosti se zvláště přihlíží k tomu, zda se uchazečovy odborné publikace (články, statě) vztahují k tématu připravované disertační práce.

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • otázky demokracie a politického řádu
   • historie idejí: významné události českých a světových dějin z hlediska praktické působnosti politických idejí

   Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. (FSV UK), e-mail: blanka.richova@fsv.cuni.cz. Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s kontaktní osobou na FF UK. Kontaktní osobou je doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. (e-mail: milan.znoj@ff.cuni.cz).

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020 Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent doktorského studijního programu politologie je teoreticky a metodologicky vzdělaný odborník schopný aplikovat tyto poznatky při analýze, stejně tak je schopen kriticky zhodnotit různé možnosti analýzy a volit odpovídající metody výzkumu. Je schopen dále rozvíjet své poznatky a podílet se na přípravě i zpracování grantových mezinárodních projektů. Získává rovněž schopnost pracovat v týmu a zapojit se do multidisciplinárních projektů. Stejně tak je schopen zpracovávat analýzy trendů současného vývoje s ohledem na historické kořeny a kulturní specifika aktérů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok