Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Logika (0223VD170002)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Logika (P0223D170002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   Uchazeči mají možnost individuální volby projektů, avšak měli by mít na paměti, že výzkumná činnost Katedry logiky se týká neklasických logik, teorie množin, metamatematiky a případně interakce nebo historie těchto disciplín. Dále by měli mít na paměti, že pro doktorské studium logiky se považuje za podstatné, aby student měl kvalifikovaného školitele, se kterým může pravidelně spolupracovat.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., e-mail: vitezslav.svejdar@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventem studia je kvalifikovaný badatel v oboru logika nebo v interdisciplinární oblasti na pomezí tohoto oboru, jenž má hluboké znalosti metod a trendů moderní logiky a zároveň se specializuje na některé z jejích aspektů, od čistě matematické logiky a základů matematiky a informatiky, přes aplikace logiky v informatice a lingvistice až po výhradně filosofické aspekty logiky. Je schopen samostatné vědecké práce, její výsledky prezentuje jak na domácím, tak na zahraničním fóru, a je schopen interdisciplinární spolupráce. Své znalosti je schopen dále předávat studentům. Absolventi doktorského studia se uplatní především na vědeckých pracovištích a vysokých školách některého z uvedených zaměření.