Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Jazyky zemí Asie a Afriky (0232VD090017)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Jazyky zemí Asie a Afriky (P0232D090017)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 5
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přihlášených v akad. roce 2018/2019 (stará akreditace): 2
   počet přijatých v akad. roce 2018/2019 (stará akreditace): 1
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   Jsou akceptována témata založená na lingvistické analýze jazyků Asie a Afriky z různých pohledů (obecně lingvistický, diachronní, sociolingvistický, atd.). Je možno přijmout i témata filologická za podmínky, že jsou založena na lingvistickém rozboru.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc., e-mail: petr.zemanek@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020 Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studia je vybaven teoretickými a praktickými znalostmi ze svého oboru (jazykověda a filologie konkrétního jazyka či jazykové skupiny Asie a Afriky) s dobrým přehledem v obecné jazykovědě a schopností objektivního úsudku obecně a kritického myšlení i v jiných souvisejících humanitních oborech. Bude připraven k samostatné vědecké práci ve svém oboru a dokáže se uplatnit všude tam, kde se požadují znalosti daného jazyka a obecné jazykovědy a filologických postupů. Může se uplatnit také v náročných oblastech aplikované lingvistiky, jako je tlumočení odborně zaměřených přednášek, odborný překlad jazykovědných publikací apod.