Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Hudební věda (0215VD320005)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Hudební věda (P0215D320005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 3
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 3

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné a publikační činnosti uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury a pramenů: 0–15 bodů

   doporučené tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Repertoár jednohlasého latinského duchovního zpěvu v českých zemích a jeho evropské kontexty
   • Polyfonní tvorba období středověku a renesance v českých zemích a její evropské kontexty
   • Struktura a instituce hudebního života v českých zemích 16.–20. století
   • Hudba a hudební divadlo v českých zemích v 18.–20. století a jejich evropské kontexty
   • Významní skladatelé a interpreti 18.–20. století spjatí s českými zeměmi
   • Stylové proudy a směry hudební tvorby v českých zemích v 20.–21. století a jejich mezinárodní kontexty

   Jedná se o rámcově formulovaná témata, související se stěžejními oblastmi vědeckovýzkumného programu Ústavu hudební vědy FF UK a badatelskými zájmy členů tohoto ústavu, kteří jsou kvalifikováni k tomu, aby mohli školit doktorandy. Práce na disertačním projektu i na samotné disertační práci předpokládá specifikaci v rámci vybraného tematického okruhu, provedenou ve spolupráci s možným školitelem či školitelkou.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. David Eben, Ph.D., e-mail: david.eben@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent/absolventka doktorského studia díky individuálně koncipovanému systému atestací poznal/a aktuální stav výzkumu a metodologie doktorského oboru, zejména okruhu zvoleného tématu a oborů tématu nejblíže příbuzných. Vykonal/a také sondu do filozofické problematiky související s doktorským oborem a tématem a složil/a zkoušku z cizího jazyka. Doktorská disertace představuje vědecky přínosné zpracování vytčeného tématu, jehož výsledky jsou zpravidla publikovány formou monografie nebo shrnující studie ve vědeckém tisku.