Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Slovanské filologie (7310V325)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 9
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 4

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–15 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–15 bodů

   tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Paleoslavistika
   • Komparativní nebo kontrastivní slovanská jazykověda (v synchronním či diachronním pohledu)
   • Struktura a fungování jazykového systému jednoho ze slovanských jazyků na jednotlivých rovinách v synchronii nebo diachronii
   • Stylistika, pragmatika, diskursní a textová lingvistika na materiálu slovanských jazyků
   • Užívání národních, regionálních či menšinových slovanských jazyků v synchronii nebo diachronii
   • Jazyková situace ve státech se slovanským státním jazykem nebo slovanskou etnickou komponentou nebo se slovanským jazykem jako jazykem komunikace
   • Slovansko-slovanský jazykový kontakt včetně překladu a akvizice slovanských jazyků jako druhých (dalších, cizích)
   • Areálový slovansko-neslovanský (zejména baltský) kontakt
   • Typologická charakteristika slovanských jazyků
   Doktorandské projekty staví na areálovém, srovnávacím či typologickém pojetí se širším záběrem kulturně-historickým a sociálně-politickým. Za klíčový je považován kontext český, a to z hlediska zkoumaného materiálu a/nebo z hlediska metodologie.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s vybraným předpokládaným školitelem a s předsedou příslušné oborové rady. Předsedkyní oborové rady je prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., e-mail: hana.gladkova@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získal soustavnou průpravu ve vědecké práci v oboru slovanských filologií nebo slovanské jazykovědy. Má přehled o vědeckém výzkumu aktuálním pro znalosti o struktuře, fungování a užívání slovanských jazyků ve srovnávacím pohledu v synchronii nebo diachronii s důrazem na slovanský jazyk, na nějž se specializoval. Dobře se orientuje v metodologii oboru, je schopen na základě dosavadní odborné literatury stanovit cíle a metody vlastního výzkumu, adekvátně zvolit metodu sběru, popisu a hodnocení materiálu a vyvozovat relevantní závěry. Osvědčil kompetenci ve vědecké komunikaci, a to jak písemné, tak ústní. Je zvyklý na týmovou práci, má zkušenosti z organizace vědeckého života a zpravidla též z pedagogického působení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 2000 CZK / rok