Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Anglický jazyk (7310V008)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Filologie (P7310)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 1
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová, ústní

   obsah, předmět přijímací zkoušky:
   1. odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce: 0–30 bodů
   2. posouzení dosavadní odborné činnosti a dosavadního studia uchazeče: 0–10 bodů
   3. prokázání znalostí ze studia odborné literatury: 0–20 bodů

   Je požadována znalost češtiny nebo slovenštiny na úrovni nejméně B2 (evropského referenčního rámce pro jazyky), tj. uchazeč by měl ovládat češtinu natolik, aby mohl číst českou lingvistickou literaturu a sledovat české lingvistické přednášky a diskuse. Přijímací zkouška je proto vedena zčásti v češtině a zčásti v angličtině.

   tematické okruhy projektu připravované disertační práce:
   • Vyšší roviny anglického gramatického systému (funkční morfologie, syntax, nadvětná syntax, lingvistika textu) z teoretického nebo příp. aplikovaného hlediska
   • Historický vývoj angličtiny
   • Pragmatika
   • Analýza diskursu
   • Stylistika
   • Lexikologie
   • Lexikografie

   Doporučujeme uchazečům, aby se seznámili s informacemi o doktorském studiu na stránkách Ústavu anglického jazyka a didaktiky http://uajd.ff.cuni.cz/.

   Zvolené téma uchazeč předem konzultuje s předsedou příslušné oborové rady. Předsedou oborové rady je prof. PhDr. Jan Čermák, CSc., e-mail: jan.cermak@ff.cuni.cz.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či obor (viz požadavky ke studiu jednotlivých programů a oborů), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Předpokládaný počet přijímaných je stanoven zvlášť pro prezenční a zvlášť pro kombinovanou formu studia. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději při zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 16.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 25.06.2020Do: 25.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je anglista-odborník na anglický jazyk, resp. anglickou lingvistiku, s všestrannou orientací v oboru. Vzhledem k publikační a konferenční činnosti v rámci doktorského programu je dobře připraven po teoretické i praktické stránce. Je si vědom nutnosti sledovat vývoj v oboru, dokáže si samostatně doplňovat vzdělání a podle potřeby se specializovat, je schopen samostatně publikovat, koncipovat a vést vysokoškolské kurzy. Důraz na odbornou a jazykovou kompetenci jej predisponuje i pro výzkum a výuku v zahraničí, dává mu možnost ucházet se o grantové projekty a spolupracovat se zahraničními partnery. Absolvent je školen v koncepčním myšlení a zpracovávání dat a hledání systémových řešení a jejich komunikaci na profesionální úrovni.