Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Anglofonní literatury a kultury (0231TA0900590000)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Anglofonní literatury a kultury (N0231A090059)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 40
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 62

   specializace: britské literatury a studia o zemích Britského společenství, americká literatura a studia, irská studia, literární a kulturní teorie
   volba specializace: na konci 1. ročníku
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   1) zhodnocení níže uvedených písemných podkladů přijímací zkoušky (max. 50 bodů)
   2) motivace ke studiu (max. 10 bodů)
   3) odborné znalosti, používání odborné angličtiny a terminologie (max. 40 bodů)

   Zhodnocení písemných podkladů přijímací zkoušky zahrnuje:
   • prospěch v anglistických předmětech: 1–10 bodů
   • hodnocení kvality návrhu diplomové práce: 1–40 bodů

   Kritéria hodnocení:
   • prospěch v anglistických předmětech:
   U absolventů anglistických oborů na vysokých školách využívajících čtyřstupňový systém hodnocení se hodnotí průměrný prospěch v anglistických předmětech:
   1,0-1,34 10 bodů
   1,35-1,64 8 b.
   1,65-1,84 5 b.
   1,85-2,0 3 b.
   2,1 a horší 1 b.

   U absolventů anglistických oborů na vysokých školách využívajících jiný než čtyřstupňový systém hodnocení se hodnotí počet absolvovaných anglistických předmětů:
   8 a více předmětů 10 bodů
   5–7 předmětů 7 b.
   3–4 předměty 4 b.
   méně než 3 předměty 1 b.

   U absolventů neanglistických oborů se hodnotí počet absolvovaných humanitních předmětů; v tomto případě lze získat maximálně 5 bodů:

   8– a více předmětů 5 bodů
   5–7 předmětů 3 b.
   3–4 předměty 2 b.
   méně než 3 předměty 1 b.

   Pokud uchazeč výpis studijních výsledků nedodá, je hodnocen 0 body.

   • hodnocení kvality návrhu diplomové práce:
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje jen nepatrné nedostatky: 40–31 bodů
   jasně formulovaný a odborně na výši, vykazuje větší nedostatky, nicméně je přijatelný: 30–21 b.
   slabý a nepřesvědčivý, šance na úspěšné splnění projektu je pouze hypotetická: 20–11 b.
   naprosto nedostatečný, bez jakékoliv orientace v problému: 10–1 b.

   Pokud uchazeč návrh diplomové práce nedodá, je hodnocen 0 body.


   další požadavky ke zkoušce:
   Do 31. 3. 2020 je nutné odevzdat – zaslat na adresu Ústavu anglofonních literatur a kultur (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1) – následující písemné podklady: a) oficiální výpis studijních výsledků doplněný o popisy kurzů z bakalářského studia, nebo ověřenou kopii studijního indexu či výtisku zápočtů a známek ze studijního informačního systému; b) předběžný projekt diplomové práce v rozsahu 900 slov (návrh musí obsahovat i bibliografii, která se do uvedeného počtu slov nezapočítává). Na později odevzdané podklady nebude brán zřetel. U ústní části zkoušky je nutné předložit k nahlédnutí seznam četby, který slouží jako podklad k vedení pohovoru.

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   a další informace na webu:
   ualk.ff.cuni.cz/application-ma.html (Ústav anglofonních literatur a kultur)
   Případné dotazy zasílejte na AdmissionsDALC@ff.cuni.cz.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má vysoce kvalitní praktické znalosti jak běžné angličtiny, tak i odborné angličtiny v literární vědě a příbuzných humanitních oborech na úrovni C2 Evropského kvalifikačního rámce. Tyto poznatky dokáže spojovat s hlubšími vědomostmi z literární a kulturní teorie a dějin anglofonních literatur a kultur. Odborné znalosti zahrnují jednak důkladný přehled o hlavních anglofonních literaturách a kulturách (anglické, americké, australské, irské, kanadské, anglofonní karibské, novozélandské, skotské a waleské), jednak podrobné obeznámení s některou z těchto kultur v rámci jejího studia v jednotlivých „specializacích“ (Anglická literatura, Americká literatura a studia, Irská studia a Studia o zemích Britského společenství). Absolvent je rovněž připraven na řešení náročných obecných problémů literární a kulturní teorie (poetiky, vývoje žánrů, vztahu literatury k dalším uměním, zejména divadlu, a k tzv. moderním médiím – film, televize, internet; dále pak problematiku tradice, modernismu, multikulturalismu, hybridity, jednotlivých diaspor) a také literárních a kulturních dějin (periodizace, kánony, souvislosti literárních a historických diskurzů apod.) v kontextu dalších humanitních věd (filozofie, estetika, kulturní antropologie, ženská studia). Tyto znalosti a schopnosti umožňují uplatnění v široké škále profesí (překladatel, redaktor, pracovník ve sdělovacích prostředcích a agenturách, diplomatických službách, nevládních organizacích aj.) a zároveň kvalifikují pro přijetí do doktorského studia obdobných a příbuzných oborů na domácích a zahraničních univerzitách. Po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického vzdělání může absolvent získat kvalifikaci k učitelství angličtiny na středních školách.