Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  Vzhledem k vyhlášení stavu nouze vládou ČR může dojít ke změnám v harmonogramu přijímacího řízení. Sledujte aktuální informace zde.

  Anglický jazyk (0231TA090063)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Anglický jazyk (N0231A090063)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 69

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

   1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
   lingvistický rozbor anglického textu (max. 50 bodů)
   2. kolo – ústní část
   1) motivace ke studiu (max. 15 bodů)
   2) odborné znalosti a jazykové dovednosti (max. 35 bodů)

   Obsahem prvního kola zkoušky je lingvistický rozbor anglického textu zaměřený na morfologii slovních druhů, syntaktickou analýzu věty jednoduché a souvětí, základy slovotvorby a lexikální sémantiky a obecnou znalost dějin anglického jazyka. Zadání testu je zčásti v českém a zčásti v anglickém jazyce.
   Ve druhém kole se vedle motivace ke studiu (hlubší zájem o anglický jazyk a lingvistiku, obecná představa o profesním uplatnění v návaznosti na zvolený studijní obor) testuje znalost anglického gramatického systému včetně jazykovědné terminologie v rozsahu odpovídajícím ukončenému bakalářskému studiu anglistických oborů a jazykové dovednosti (odborný jazyk psaný a mluvený).

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze; 2. kolo přijímací zkoušky se promíjí uchazečům, kteří dosáhnou v 1. kole alespoň 40 bodů
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu:
   uajd.ff.cuni.cz (Ústav anglického jazyka a didaktiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent najde široké uplatnění ve všech oblastech, kde je třeba vysokoškolsky vzdělaných pracovníků s výbornou znalostí mluvené i psané angličtiny, soustavnou lingvisticko-filologickou průpravou (znalost anglické lingvistiky synchronní i diachronní a metodologie, teoretické a praktické vědomosti o angličtině jako klíčovém nástroji kultury anglicky mluvících zemí) a kritickým myšlením. Absolvent je zároveň vzdělán v oblasti didaktiky studovaného oboru tak, aby po doplnění příslušného pedagogicko-psychologického vzdělání mohl získat kvalifikaci k učitelství anglického jazyka na středních školách.