Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Macromolecular Chemistry (0531VD130042)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Macromolecular Chemistry (P0531D130042)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  1 / 1

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Doktorské studium je organizováno katedrou fyzikální a makromolekulární chemie ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie Věd ČR v Praze. Studijní program je dále koordinován s odborníky z Vysoké školy chemicko technologické v Praze a pokrývá prakticky celou makromolekulární chemii (včetně biopolymerní chemie a fyzikální chemie polymerů). Moderní vědecké problémy, které mohou být v rámci PGS studovány experimentálně, zahrnují např. (a) syntézu polymerů a studium kinetiky polymerizací, (b) asociační procesy v polymerních systémech (např. micelizace blokových polyelektrolytů ve vodných prostředích), (c) mechanické degradace a biodegradace polymerů a (d) strukturu a vlastnosti polovodivých polymerních materiálů. Teoreticky orientovaní studenti se mohou v rámci PGS makromolekulární chemie věnovat (a) statisticko-termodynamickým studiím polymerních systémů, či (b) počítačovým Monte Carlo simulacím konformací polymerních řetězců. Velká řada dalších výzkumných problematik je k dispozici pro studenty, kteří budou pracovat částečně na Přírodovědecké fakultě a částečně v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze. Studijní program odráží moderní trendy makromolekulární chemie. Nabídka jednotlivých témat je přizpůsobena potřebám a prognózám vývoje nabídky volných míst v různých výzkumných institucích a výrobních chemických společnostech v ČR a členských zemích EU tak, aby absolventi PGS nalezli uplatnění v praxi.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. K prověření schopností komunikovat v anglickém jazyce si uchazeči připraví tří až pětiminutové vystoupení, ve kterém komisi v anglickém jazyce seznámí s výsledky své diplomové práce, případně s abstraktem publikace (s projektorem není počítáno). Komise bude klást dotazy také v jazyce anglickém.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Z toho 30 bodů může být uděleno formou bonifikace za uvedení představy o doktorském studiu a plánované disertační práci v nepovinné příloze přihlášky. Ta by měla obsahovat téma a stručnou anotaci disertační práce, předpokládané školící pracoviště a souhlas konkrétního školitele s vedením plánovaného doktorského projektu.

   Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané v elektronickém informačním systému univerzity zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 12. května 2020, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 26.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 07.07.2020 Do: 17.07.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě žádosti uchazeče, pokud bude úspěšným žadatelem o projekt STARS v daném akademickém roce.

   Žádost je třeba podat elektronicky do 12. května 2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získal pokročilé teoretické znalosti, praktické dovednosti a zkušenosti v oboru Makromolekulární chemie, umí formulovat, plánovat a provádět vědecké úkoly a kriticky hodnotit a presentovat jejich výsledky. Má praktické zkušenosti s organizací a financováním vědeckého výzkumu a výukou pregraduálních studentů. Ovládá moderní postupy přípravy polymerních materiálů, metody jejich charakterizace a studia a má interdisciplinární znalosti směřující do oblastí pokročilých aplikací polymerních materiálů a tyto své znalosti a zkušenosti dokáže tvůrčím způsobem využít. Absolvent je kvalifikován pro práci v akademických, vědeckých a vědecko-pedagogických institucích i výzkumných a vývojových centrech výrobních společností zabývajících se vývojem a produkcí technologicky vyspělých materiálů.