Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (0914TP360004)

  Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (N0914P360004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  44 / 57

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Navazující magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. Přijímací zkouška je jednokolová.

   2. Zkouška je pouze písemná; koná se z jednoho testu: biochemie a molekulární biologie, analytická chemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie a histologie. Test je tvořen 100 otázkami (1 otázka = 1 bod). U přijímací zkoušky lze používat jednoduché kalkulačky (tj. kalkulačky pouze pro výpočet běžných matematických funkcí, nikoliv takové, do kterých je možno vložit informace, které by usnadnily nebo ovlivnily výsledek přijímací zkoušky).

   Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika.

   Při výsledném hodnocení úspěšnosti uchazeče budou získány body pouze za správné odpovědi, za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod.  Za otázky, na které uchazeč neodpoví nebo odpoví chybně, se body neodečítají.

   Podmínky přijetí

   • Dosažení počtu bodů nezbytných pro přijetí. Uchazeči, konající přijímací zkoušku, budou seřazeni podle výsledků této zkoušky a bodový limit nezbytný pro přijetí stanoví děkan fakulty s přihlédnutím ke kapacitním možnostem fakulty.
   • Dodání ověřené kopie dokladu o řádném ukončení studia v bakalářském studijním programu, jehož absolventi mají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání zdravotního laboranta. O oprávnění absolventů k výkonu zdravotnického povolání zdravotního laboranta lze akceptovat potvrzení, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví státu, ve kterém uchazeč absolvoval bakalářské studium.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2020 Do: 10.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020 Do: 17.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Předpokládají se znalosti na úrovni absolventů bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro samostatnou práci a organizační vedení v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Ovládá principy laboratorních metod, zásady Správné laboratorní praxe a předpisy týkající se provozu pracoviště. Aktivně pracuje s informačními zdroji a aplikuje nejnovější odborné znalosti z pohledu laboratoře. Při volbě a využití metod je konzultantem lékaře, schopným posoudit v odpovídajícím rozsahu klinický význam laboratorních vyšetření a interpretaci výsledků. Absolventi tohoto studia jsou podle zákona č. 96/2004 Sb. oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.