Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Český jazyk a literatura (0232TA09A1134)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Český jazyk a literatura (N0232A09A1134)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 50
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 21
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 45

   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují; nelze kombinovat s programem Český jazyk – specializační studium
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) český jazyk: motivace a orientace v oboru s přihlédnutím k seznamu prostudované odborné literatury a přehledu odborné činnosti; diskuse nad jedním českým lingvistickým textem ze dvou, které si uchazeč vybere ze seznamu povinné literatury (viz níže) (max. 50 bodů)
   2) literatura: posouzení předložených materiálů, pohovor nad seznamem přečtené české, světové literatury a odborných literárněvědných prací; diskuse nad vybranými otázkami z dějin české literatury (max. 50 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   • seznam veškeré prostudované odborné literatury z českého jazyka a lingvistiky a přehled dosavadní odborné činnosti (publikační činnost, pracovní zkušenosti v oboru apod.), včetně dvou lingvistických textů vybraných ze seznamu povinné literatury,
   • seznam veškeré přečtené české, případně i světové beletrie a seznam prostudované odborné literatury z české a světové literatury a literární vědy.
   Seznamy literatury a přehled odborné činnosti se předkládají k nahlédnutí přijímací komisi v den konání přijímací zkoušky.

   seznam povinné literatury:
   BAYEROVÁ-NERLICHOVÁ, Lenka (2004): Jazykový úzus vs. postoj k jazyku v Čechách: výsledky empirického a sociolingvistického výzkumu v západních Čechách a v Praze. Slovo a slovesnost, 65, s. 164–193.
   CVRČEK, Václav (2010): Korpusový pohled na postavení číslovek v systému slovních druhů. Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Iuvenilia, s. 104–109.
   DOLESCHAL, Ursula (2002): Aspekty ohebnosti a neohebnosti substantiv v češtině. In: A. Krausová – M. Slezáková – Z. Svobodová (eds.): Setkání s češtinou, Praha: Ústav pro jazyk český, s. 8–12.
   FRIEDOVÁ, Mirjam (2011): Vztažné věty s nesklonným co. In F. Štícha (ed.): Kapitoly z české gramatiky. Praha: Academia, s. 1126–1143.
   HANSEN, Björn – NEKULA, Marek – BANÁŠOVÁ, Monika (2011): Nová konstrukce „Karla Gotta nemusím“ v češtině a slovenštině: případ lexikalizace, pragmatikalizace nebo začínající degramatikalizace? Slovo a slovesnost, 72, s. 243–267.
   PERISSUTTI, ANNA MARIA (2008): Lokativní diateze v češtině v rámci konstrukční gramatiky. In: Vladimír P. Polách (ed.): Jazykové interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting edge“. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 211–218.
   Texty budou uchazečům zpřístupněny.

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webech ústavů:
   ucjtk.ff.cuni.cz (Ústav českého jazyka a teorie komunikace)
   uclk.ff.cuni.cz (Ústav české literatury a komparatistiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Český jazyk a literatura je vzdělán rovnoměrně v literární i jazykovědné oblasti. Je schopen samostatného vědeckého přístupu k jazykovědné a literárněvědné problematice, a je tak připraven především pro odborné profese jako redaktor nakladatelství, kulturních rubrik novin či časopisů, korektor, editor, ale také pracovník v akademických ústavech. Absolvent tohoto programu najde uplatnění i na pozicích, v nichž je klíčovým požadavkem výborný písemný a mluvený projev v českém jazyce a schopnost kultivované komunikace, tj. například na pozicích tiskových mluvčích, v tiskových odděleních a odděleních propagace, v reklamě a marketingu, ve veřejnoprávních médiích apod. Může se uplatnit rovněž jako lektor českého jazyka na bohemistických pracovištích zahraničních univerzit a jako učitel češtiny v krajanských komunitách v zahraničí. Absolvent se může též ucházet o doktorské studium, primárně v programech Český jazyk, Česká literatura, Didaktika konkrétního jazyka a oborech blízkých.