Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2021/2022.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Bohemistika pro cizince (0231TA090062)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Bohemistika pro cizince (N0231A090062)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 15
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 15.04.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   požadavky studia programu:
   Úspěšné studium programu předpokládá úroveň znalosti lingvistické bohemistiky v rozsahu bakalářského studia programu Bohemistika pro cizince. Dále se předpokládá praktická znalost českého jazyka na úrovni B2. Program není určen pro ty, jejichž mateřštinou je čeština.

   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace Čeština pro cizince): 0; v akad. roce 2015/2016: 33
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace Čeština pro cizince): 0; v akad. roce 2015/2016: 78

   kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: dvoukolová (písemná a ústní)

   popis přijímací zkoušky:

   1. kolo – písemná část (doba trvání: 90 minut)
   1) práce s jazykem s ohledem na lexikální, stylistickou složku jazyka a logické uvažovaní (10 bodů)
   2) vědomostní všeobecný kulturněhistorický test se zřetelem k českým reáliím, dějinám, literatuře a zvolenému programu – důležité historické události a pojmy, významné osobnosti historie, kulturního a společensko-politického života (15 bodů)
   3) test ze současného spisovného českého jazyka – s důrazem na morfologii, syntax a ortografii (znalost českého jazyka na úrovni B2) (10 bodů)
   4) esej na zadané téma (8 bodů)
   5) reprodukce slyšeného textu, tj. vlastní text v rozsahu cca 150 slov na základě slyšeného textu (7 bodů)

   2. kolo – ústní část
   1) diskuse nad seznamem četby (20 bodů)
   2) schopnost souvislého mluveného spisovného projevu ve spisovné češtině (10 bodů)
   3) motivace a zájem o obor (20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: seznam přečtených titulů české literatury (minimálně 20 knižních titulů) a odborné jazykovědné a literárněvědné literatury (rozsah nespecifikován) – odevzdává se u ústní části zkoušky

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020 Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   předpokládaný počet přijímaných: 21

   přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: Ano. Každý přihlášený uchazeč bude přijat ke studiu za splnění následující podmínky (viz obecné podmínky přijímacího řízení, část 5.3–5.7): předložení dokladu o předchozím vzdělání u zápisu do studia.

   další informace: ubs.ff.cuni.cz (Ústav bohemistických studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: ubs.ff.cuni.cz (Ústav bohemistických studií)

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent navazujícího magisterského studia po ukončení odborných i prakticky zaměřených seminářů ovládá český jazyk v ústní i písemné podobě ve všech standardních i odborně náročných komunikačních situacích na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
   Díky získaným odborným znalostem, odborným dovednostem a obecným způsobilostem nalézá absolvent SP Bohemistika pro cizince uplatnění v oblasti odborné (jazykový redaktor, vyučující češtiny na zahraničních středních, jazykových i vysokých školách, překladatel aj.), v oblasti médií, v kulturních institucích, v diplomatických službách aj. a v neposlední řadě rovněž ve sféře badatelské (doktorské studium). Absolvování SP vytváří solidní bázi specializovaného vzdělání, která je dostatečně univerzální k tomu, aby mohlo směřovat i k jiným filologickým, uměnovědným a kulturologickým oborům.