Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Ruský jazyk a literatura (0231TA09A1044)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Ruský jazyk a literatura (N0231A09A1044)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 4
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 22

   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) prokázání znalosti ruštiny nejméně na stupni C1 (podle SERR pro jazyky) (max. 34 bodů)
   2) prokázání znalosti jazykového systému současné ruštiny (max. 33 bodů)
   3) prokázání znalosti literatury a kultury Ruska (max. 33 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: uves.ff.cuni.cz (Ústav východoevropských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je schopen náročné komunikace v ruskojazyčném prostředí, zejména v terciární sféře (turistika, kulturní management), v oblasti státní správy (diplomacie, mírové mise, imigrační oblast), v nevládních organizacích (humanitární mise, imigrační politika), ve vědecké a odborné sféře. Absolvent je připraven pracovat s příslušnými ruskojazyčnými texty na úrovni odpovídající jeho výstupní jazykové kompetenci C2 podle SERR, realizovat překlady z ruštiny do mateřského jazyka (a naopak) pro potřeby státních a soukromých subjektů vyvíjejících společenské a komerční aktivity v ruskojazyčném prostředí, realizovat překlady uměleckých děl z ruštiny do češtiny (a naopak). Absolvent získává odbornou způsobilost k výkonu povolání ve státních institucích vyvíjejících aktivity v regionu východní Evropy (např. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, pracovník kulturních center, Armáda České republiky), v oblasti monitoringu ruských médií a zpracování informací o aktuálním vývoji ve specifických oblastech (věda, školství, společenská situace), ve sféře masově-komunikačních prostředků jako specialista na Rusko, popř. další rusky mluvící oblasti, v odborné žurnalistice (korespondent, odborný redaktor, jazykový redaktor), ve strukturách místních i nadnárodních společností operujících v postsovětském prostoru, v domácích státních a soukromých institucích poskytujících informační zázemí pro domácí a zahraniční firmy vstupující na regionální trh (Rusko, Bělorusko, státy Střední Asie, popř. Ukrajina, Pobaltí, Kavkaz), v centrech cestovního ruchu se zaměřením na komplexní turistické služby a kulturně-poznávací projekty v regionu východní Evropy (tlumočník, specializovaný průvodce, delegát, samostatný či týmový programový koordinátor domácích, regionálních a v celoevropském měřítku působících turistických agentur), ve vědeckých pracovištích a vědecko-vzdělávacích institucích (univerzity, vysoké školy, ústavy Akademie věd České republiky). Absolvent je připraven pro další studium příslušných doktorských studijních programů (jazykověda, literární věda, kulturologie) na českých i zahraničních univerzitách.