Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Italianistika (0231RA09A1116)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Italianistika (B0231A09A1116)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 25
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   počet přijatých v minulém akademickém roce (stará akreditace): 18
   počet přihlášených v minulém akademickém roce (stará akreditace): 32

   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) italská literatura – dvě otázky na základě předloženého seznamu četby; uchazeč prokazuje schopnost začlenit autory a jejich díla do širšího literárněhistorického kontextu (max. 40 bodů)
   2) italská gramatika – teoretická otázka vycházející z předepsaného rozsahu 16 lekcí učebnice
   Italština (Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová: Italština. Praha Leda 2008/2017) (max. 20 bodů)
   3) obecnělingvistická otázka týkající se základních kategorií tvarosloví a skladby (v češtině) – např. klasifikace slovních druhů, mluvnické kategorie, větné členy, typy vedlejších vět, tvoření slov, významové vztahy (synonymie, antonymie, homonymie, polysémie apod.) (max. 20 bodů)
   4) konverzace v italštině – zájmy, cestování, studium, rodina apod.; požaduje se pouze základní znalost jazyka v rozsahu 16 lekcí učebnice (viz výše) (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce:
   U přijímací zkoušky se odevzdává: seznam četby obsahující minimálně 10 děl italské literatury (v překladu či v originále; seznam knih by měl být vyvážený, neměl by např. převažovat jeden jediný autor).
   U přijímací zkoušky se předkládá k nahlédnutí: stručný přehled dosavadního studia (střední škola, jazykové kurzy), popř. odborné činnosti (praxe).

   - - - - -

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nelze
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace na webu ústavu: urs.ff.cuni.cz (Ústav románských studií)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   nekoná se
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má kvalitní znalost základů lingvistiky italského jazyka, dějin italské literatury, kultury a dějin Itálie. Ovládá italštinu na úrovni C1 podle SERR a má základní znalost dalších dvou cizích jazyků. Absolvent má předpoklady k navazujícímu magisterskému studiu. Širší rozhled v humanitních disciplínách vytváří podmínky pro profesní flexibilitu absolventa. Má uplatnění v širokém spektru prací, například jako redaktor, překladatel, jazykový asistent v médiích, asistent v obchodních firmách, v neziskových organizacích, v kongresových agenturách, v cestovním ruchu, ve strukturách ministerstva zahraničí a Evropské unie.